ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪೋಷಕ್ ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಗಲ್ಫ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಪಿಂಟೊ 30.12.18 ವೆರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ. ಸರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ 64 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್.

ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಾಬಾನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ತೆಂಕೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಕ್ ತಶೆಂ ಜೆರಾಲ್ ಸಭಾಂಕ್ ತೊ ಪಾವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಪುರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾಲೊ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಯಿ ತಾಚೊ ಉಕಲ್ಲೊಲೊ ಹಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಮೊಟೊ ವಾವ್ರ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ಜೆ.ಕೆ.ಎಸ್ ಕುಟಮ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಸಾಸಣ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚೆಂ ದೂಖ್ ಸೊಸುನ್ ವರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಜೆನೆವಿವ್ ಬಾಯೆಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಲಾಬುಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ.

- ಗುರ್ಕಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೆ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್.
- ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆರಾಲ್, ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೆ, ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್.

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239