ಎಪ್ರಿಲ್ 19, 2017: ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 7ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಎಂಬ 9 ದಿನಗಳ (ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ರಿಂದ ಮೇ 7ರ ವರೆಗೆ) ವಸತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 22, ಶನಿವಾರದಂದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಗೆ, ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುವುದು. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ, ಗಾಯನ, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸನ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ (ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲು ಬರೆಯಲು) – ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.  ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ರು. 1,000/-.

ಆಸಕ್ತರು ಹೆಸರು ನೊಂದಾಯಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಕಾಳೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು - 575016. ಫೆÇೀನ್ : 0824-2230489 / 2232239.

(Scroll down to view pic ...)

 

Press Note
------------

Mandd Sobhann is organizing a 9 days’ (April 29 to May 7) Konkani Residential Camp titled KONKANI SUGANDH for students of 7th to 10th Std, at Kalaangann.  The selection for the camp will be held on April 22nd, Saturday, at 9.30 a.m., at Kalaangann.  Children will be trained in Dance, Singing, Theatre, Personality Development, Public speaking and Konkani (including writing it in the Kannada and Roman scripts). Camp fee Rs. 1,000/-.

Interested may register their names at:  Mandd Sobhann, Kalaangann, Makale, Shaktinagar, Mangalore – 575016. Ph: 0824- 2230489 / 2232239.

 

ಪತ್ರಾ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ
-----

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 7ವಿ, 8ವಿ 9ವಿ ಆನಿ 10ವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುಗಂಧ್’ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ 9 ದಿಸಾಂಚೆಂ (ಎಪ್ರಿಲ್ 29 ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯ್ 7 ಪರ್ಯಾಂತ್) ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ.  ಹಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸನ್ವಾರಾ, ಎಪ್ರಿಲ್ 22ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವೊರಾರ್ ಚಲ್ತಲಿ. ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್, ಗಾಯಾನ್, ನಾಚ್, ನಟನ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್, ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ವಿಕಾಸನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ (ಕನ್ನಡ್ ಆನಿ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂನಿ ಬರೊಂವ್ಕ್) ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ತರ್ಬೆತಿ ಆಸ್ತಲಿ.  ಪ್ರವೇಶ್ ಶುಲ್ಕ್ ರು. 1,000/-.  

ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ: ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಕಾಳೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ 575 016. ಫೆÇೀನ್: 0824-2230489 / 2232239.

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626