ಅಂತು ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಲ್‌ಚಿತ್ರ್ ; ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟ್ ಸುಜಯ್ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟಿ ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

Dec 9, 2018 : "ಹಾಂವೆಂ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಖಿಣಾಂ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ತುಮಿ ಬಾಹುಬಲಿ ತಸಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಷೆಂತ್ ತುಮಿ ಕರ್‍ಚಿಂ ಅಸಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮಾಂಚ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ತುಮಿ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಮುಲ್ಯಾ ಫಾತರ್ ಜಾತಲೊ.

ಸಿನೆಮಾ ನವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚಿ ಭಾಸ್. ತುಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರೊವ್ನ್ ವಾಡೊವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್. ಸಿನೆಮಾ ಲ್ಹಾನ್ ವ ಆವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಸುಖ್ ದೂಕ್ ಏಕ್‌ಚ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಆಪೊವ್ನ್ ತ್ಯಾ ನಾಷ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾಚೊ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂಘಟಕಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನೆಮಾ ನಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ದಶೆಂಬ್ರ್ 09 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಗೌರವ್ ಪಾಟೊಂವ್ಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ 8 ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೆ.
ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕೊಗುಳ್ ಲೋರ್ನಾ ಹಿಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯಾನ್ ಲೊಕಾಚೊ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ ಪೆರಿ ಹಾಚಿಂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಪದಾಂ ನಶಿಬಾಕ್ ರಡ್ತಾಂ, ಸರ್ಗ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ, ದೆಣೆಂ, ನಾಚುಂಯಾಂ ಕುಂಪಾಸರ್ ಹಾಗೂ ಬೆಬ್ದೊ ಗಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಮನಾಂ ಸಂತೊಸಾಯ್ಲಿಂ. ಯುವ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ನೈಸಾ ಲೊಟ್ಲಿಕಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಮ್ಯಾನ್ವೆಲ್ ಆಫೊನ್ಸೊನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ರುಪ್ಣೆಂ ಪದ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ.

ಗೊಂಯ್ಚೆ ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ನೊರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡೊಜ್, ಥಿಯೊ, ನೊಲ್ವರ್ಟ್, ಸೆಮಿ, ಆಂಟೊನಿಯೊ, ಜೊನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವಾಡಯ್ಲಿ.
ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನಶಿಬ್, ನಿರ್ಮೊಣ್, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಾಯ್ಪಾಸ್ ತಶೆಂಚ್ ನಾಚುಂಯಾ ಕುಂಪಾಸರ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಜೆ ಪಿಂಟೊನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ, ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಹಿಸ್ನಾ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಮ್ಹಾಲಕ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಬಹಮಾನಾಂಚೊ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ದುಬಾಯ್ ಆನಿ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ದುಬ್ವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಡಿಕ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ನಾಮಾಂಕನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್, ವರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.
ಅರುಣ್‌ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಅಕ್ಷತಾ ಭಟ್ ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ಪ್ರೊ. ರವಿಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಹಾಣಿಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಆಶ್ವಿನ್ ಪಿರೇರಾ, ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಲೊಯ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ನತಾಲಿಯಾ ಲೋಬೊ, ನೋರಾ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ವಿಜೇತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲಿಂ.

ವಿಜೇತಾಂಕ್ ರು. 25,000/- ನಗ್ದೆಸವೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಚಿ ಟ್ರೋಫಿ ದೀವ್ನ್ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ವಿಜೇತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ :

1. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಚಲ್‌ಚಿತ್ರ್ : ಅಂತು
2. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ : ಕರೋಪಾಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ನಾಯಕ್ (ಅಂತು)
3. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟ್ : ಸುಜಯ್ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ್ (ಅಂತು)
4. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟಿ : ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ (ಸೊಫಿಯಾ)
5. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪೋಷಕ್ ನಟ್ : ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ)
6. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪೋಷಕ್ ನಟಿ : ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ (ಅಂತು)
7. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ : ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಸೊಫಿಯಾ)
8. ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್ : ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವಾ/ಜೊಯೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್/ಟೈರನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ (ಕನೆಕ್ಷನ್)

ಮೊಟ್ವೆಂ ಪಿಂತುರ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಹಾಕಾ ಭುಜ್ವಣೆಚೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ರು. 5,000 ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ : ರಾಜೇಶ್ @ Vivek Studio

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626