Print

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ 2019 ಜನೆರ್ 20 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪರಾಂ 1.00 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೊ ಜಲ್ಮ್, ಬಾಯ್ಲಾ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್, ದುಲ್ಪದ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಖೆಳ್, ಪೊಲ್ಕಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿವಿಧತಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಮಾರಿಷಸ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆಮೆರಿಕಾ ದೆಶಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಆಪ್ಲೆಪಣಾಂ ಆನಿ ವೆಗ್ಳೆಂಪಣಾಂ, ನ್ಹೆಸಣ್ ಆನಿ ಸುಂರ್ಗಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಲಿ.

ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವೆದಿಕ್ ವರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಖಾಲ್ ಹಿ ಮಾಹೆತ್ ವಾಪರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲಾ ವಿಡಿಯೊ ಚ್ಯಾಲೆಂಜ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

ಸ್ವತಾ ವಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಮಾರಿಫಾತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತಿಕ್ ದಫ್ತರಾಕ್ (0824-2230489) ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ.