- ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಚಲ್ಚೊ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪದಾಂಚೊ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಚಿ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 02.06.2019 ವೆರ್ ದೊನ್ಪರಾಂ 3.00 ವೊರಾರ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್ ತರ್ಬೆತ್ದಾರ್ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ ಹಾಣೆಂ ಗುಮಟಾಕ್ ಮೊಗ್ರಿಂ ಆನಿ ಆಬೊಲ್ಯಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ದೆಂವೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರ್ವಿಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ``ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ವಿಂಗಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ಗಿರೇಸ್ತ್ ವಾಂಟೊ. ತೊ ಉರೊವ್ನ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆವಯಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ಹ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಜನಾಂಗಾಚಿ ಕಾಣಿ, ಜಿಣಿ ಆನಿ ವಾಡಾವಳ್ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾ. ತಿಂ ಪದಾಂ ತಾಳ್ಯಾಸವೆಂ ಶಿಕುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹೊ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಮಾಂಡೊ, ದುಲ್ಪದಾಂ, ದೆಕ್ಣಿ, ಗುಮ್ಟಾ ಪದಾಂ, ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಖೆಳಾಚಿಂ ಪದಾಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಿಂ ಗಾಣಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಅಶೆಂ 40 ಪದಾಂ ಶಿಕುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. ಸರ್ವ್ ಅಭ್ಯಾಸಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೆಳ್ತಲಿ’’ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಸುಮೇಳ್ ಸಮನ್ವಯಿ ಸುನೀಲ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.
60 ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತರ್ಬೆತೆಂತ್ ಯುವಜಣಾಂ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಜುಲಾಯ್ 14 ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಕೊರ್ಸಾಚಿ ಸಂಪ್ಣಿ ಚಲ್ತಲಿ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: mandd.sobhann86@gmail.com
Mobile:8105226626