Print

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಚಲ್ಚಿ ಹಿ ತರ್ಬೆತಿ 9.6.19 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಶಿರ್ಬಿ ಮ್ಹಜಿ ಗಾಯ್'ಗಾ (ದೆಕ್ಣಿ), ಸಾಂಜೆಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್), ಉದೆ ಉದೆ ದಿಸಾ, ಗುಲೊಬಾಂಚೊ ಝೆಲೊ, ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್, ಬಾರಾ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ಸಿಂಪೊಲಿನ್, ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಬೊ ವ್ಹೊರೆತಾ, ರಡುಂನಾಕಾ ಬಾಯೆ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೊ ವ್ಹೊರ್ (ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್) ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ಲಿಂ 9 ಗಿತಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಿಂ.

ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ತರ್ಬೆತೆಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತುಲ್ಲೆಂ. ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಡೆನ್ಝಿಲ್ ಪಿರೇರಾನ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂನಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ.

ಫಜಿರ್, ಆಮ್ಮೆಂಬಳ್, ಮಂಜೇಶ್ವರ್, ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಗುರ್ಪುರ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 75 ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ತರ್ಬೆತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.