ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂಚಿ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ 23.06.19 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ.

ವೊವಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆವಿಶಿಂ ಎರಿಕ್ ಬಾಬಾನ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್, ನವ್ಯೊ ವೊವಿಯೊ ಏಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ವೊವಿಯಾಂಚೆ ನವೆ ತಾಳೆ ಶಿಕಯ್ಲೆ. ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಆನಿ ಸುಮೇಳ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ಪದಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಅನನ್ಯ್ ಸಂಗೀತ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರ್ ಗುಮಟ್ ಕಶೆಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ? ಥಾಪಿ ಮಾರ್ಚ್ಯೊ ಕಶ್ಯೊ? ವಾರ್ಯಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಚ್ *ಗೊಂಯ್ ಸಾಂಡುನ್ ಆಯ್ಲಿ ಮಾಂಯ್, *ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ಹೊ ತಾಂಡುಲೊ ಆನಿ *ಆಡ್ಕುಲೊಗೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಹಿಂ ಪದಾಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿಂ. ಗುಮ್ಟಾಂಚೆರ್ ಕಿಂಗ್'ಸ್ಲಿ ನಜ್ರೆತ್, ಜೇಸನ್ ಲೋಬೊ, ಜೀವನ್ ಸಿದ್ದಿ, ಆಶಿಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಒಲಿನ್ ಥಿಯೊದೊರ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಮುಖೆಲ್ ತರ್ಬೆತ್'ದಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಹಾಣೆಂ ಹಿ ತರ್ಬೆತಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಎಲ್ರೊನ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂತ್ (ಕೀ ಬೊರ್ಡ್) ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಜುವಾಂವ್ (ಜೊನ್) ಆಲ್ಮೆಡಾ ಆನಿ ಆಮೊರಾ ಜುವಾನ್ನಾ ಮೊಂತೆರೊ ಹಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ *ಬರೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್* ಗೀತ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಗಾಯ್ಲೆಂ.

ಪಾತೊಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ವಾ ಪಣ್ಸಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ವಾ ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ (ಜೂನ್ 24) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂತ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ದಬಾಜಾನ್ ಚಲ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪಾತೊಳ್ಯೊ ಆನಿ ಕೊಫಿ ದೀವ್ನ್ ಸುಧಾರ್ಶಿಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: mandd.sobhann86@gmail.com
Mobile:8105226626