Print

ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಲಗ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಿದಾಂವ್ಚಿಂ, ಖೆಳೊಂವ್ಚಿಂ, ಹಾಸೊಂವ್ಚಿಂ, ನಾಚೊಂವ್ಚಿಂ ಗಾಣಿಂ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್'ಯಿ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಗಾಣಿಂ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ನೆಣಾರ್ಪಣಾನ್ ವಾ ಶಿಕನಾಸ್ತಾನಾ, ಲೊಕಾ ಜಿಬೆರ್ ಉರುಲ್ಲಿಂ ಭೊವ್ ಉಣಿಂ. ಹೊ ಉಣವ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾ ಖಾಲ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಬೆತೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ 30.06.19 ವೆರ್ 18 ಗಾಣಿಂ ಶಿಕಯ್ಲಿಂ.

1. ಕುರು ಕುರು ಕಾನಾ, 2. ಹಿ ಮಾಡಿ ತಿ ಮಾಡಿ, 3. ಲಾದ್ರು ಪೆದ್ರು 4. ಕಾಕಾ ಮಾಂಯ್ 5. ದರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಯೆಳೆರ್ 6. ಧಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ 7. ಪೊಪಾಯ್ 8. ಆಜೊ ಆಜಿ 9. ಬೊಬೆ ಭಾಜ್ 10. ಆಸ್ಕಿನಾ ಪಾಸ್ಕಿನಾ 11. ಆಖೊ ಮಾಖೊ 12. ಎಕ್ಯೆ ಕೊಂಬಿಯೆಚಿಂ... 13. ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕೊಂಬಿಯೆಚೆಂ 14. ಆಯ್ಲೊರೇ ಫೊರ್ಸೊ 15. ಬಾಳ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಯೊಲಾ 16. ತೆಂಡ್ಲೆ ತುಜೊ ಬೇಲ್'ಗೋ... 17. ಬಿಲ್ಲು ಬಿಲ್ಲು ಮಾಜ್ರಾ ಆನಿ 18. ಉಂದ್ರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾ (ದೋನ್ ತಾಳ್ಯಾಂನಿ) ಹಿಂ ಗಾಣಿಂ ಶಿಕ್ಲಿಂ.

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲುಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತರ್ಬೆತೆಚೆ ಸುಂಕಾಣ್ ಶಿಬಿರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ಒಝೇರಾನ್ ಘೆತುಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಕಾ ಗಾಣಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಜೊಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಒಝೇರಾನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಎಲ್ರೊನ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳೊ. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ್ ಬಾಳ್`ಪಣಾಚೊ ಆನಿ ಗಾಣಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವಾಳಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂಯ್ ವೆದಿ ಪುಡೆಂ ದವರುಲ್ಲೆಂ.

ಗಾಂವ್ಟಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಸಾಳ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಚಿ ರೂಚ್`ಯಿ ಆತ್ವಿ. ಭಾಜ್`ಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಸಾ ಘರೆ ಆನಿ ಘಾರಿಯಾಂನಿ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಪಿಯೆಚಿ ರೂಚ್ ಚಡಯ್ಲಿ.