Print

7.7.19 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3 ಥಾವ್ನ್ 6 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಚಲ್ಚಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂಚಿ ಸವಿ ತರ್ಬೆತಿ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಗುಪಿತ್ ಮೋಗ್, ಆಯ್ಕುನ್ ಖಬರ್ ಲೂಸಿ ತುಜಿ, ಸುರ್ಯಾಚಿ ಕಿರ್ಣಾಂ, ರೋಜಲಿನ್, ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಕ್ಲಾವ್ದಿಯಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶೆಜ್ರಾ ಏಕ್ ಚಲಿ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಆಸುನ್ ಬರೆಂ... ಹಿಂ ಪದಾಂ ಶಿಕ್ಲಿಂ.

ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಎದೊಳ್ ಶಿಕುಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ, 25 ಸವಾಲಾಂಕ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಿ (quiz) ಚಲ್ಲಿ. ಕೊರ್ಸಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಿಚೆ ಅಂಕೆ ಜೊಡುನ್ ಚಡ್ ಅಂಕೆ ಜೊಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರು. 3000/- ಸಂಪ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಲೆ. ಹೊ ದುಡು ಡೊ. ವಾರಿಜಾ ನಿರ್ಬೈಲ್ ಹಿಣೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.

ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ಒಝೇರಾನ್ ತರ್ಬೆತೆಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲೆಂ ತರ್, ಎಲ್ರೊನ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.