ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ 105 ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂನಿ 16.08.2019 ವೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್, ವೊಣ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಾಂ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಶಿಲ್ಪಾಂ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ಲಿ.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಜೆ. ಪಿಂಟೊನ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಕೊಲೆಜ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್, ಶಿಬಿರಾಂ ಸಮ್ಮೆಳಾಂಕ್ ಕಲಾಂಗಣಾಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಭಾಸಯ್ಲ್ಯೊ.

ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಮತಾಯಸಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಭೆಟೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಕೊಲೆಜ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಕ್ ಥೊಡಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ದಿಲಿಂ ತರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ಯಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ. ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೆ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ನವೀನ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಸಿ. ಟ್ರೆನಿಟಾ ಫೆರಾವೊನ್ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ.

ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪಠ್ಯೇತರ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಿ ಭೆಟ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕೊವ್ಪಿ ಫ್ಲೊರಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಡಾ. ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಲೋಬೊನ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626