* ಕಲಾಕುಲ್ 2018-19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ 
* ಕಲಾಕುಲ್ 2019-20 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ವಳಕ್ 
* ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್ 2019 ಸಂಪ್ಣೆಂತ್ `ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಚಿಂ?’ ನವೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್.

ಆಯ್ತಾರಾ, 01.09.2019 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವೊರಾರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ 213 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್-2019 ಹಾಚಿ ಸಂಪ್ಣಿ ಚಲ್ತಲಿ.

ಹ್ಯೆ ವೆಳಿಂ 2018-19 ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ. ವಿಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ತಲೆ.

2019-20 ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಜಾತಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಿಲ್ಲೊ `ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಚಿಂ?’ ನವೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತಲೊ.

ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಆಸ್ತಲೊ.


ಕಲಾಂಗಣ : 213 ನೇ ತಿಂಗಳ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

* ಕಲಾಕುಲ್ 2018-19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ
* ಕಲಾಕುಲ್ 2019-20 ವರ್ಷದ ಹೊಸ ತಂಡದ ಪರಿಚಯ
* ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್ 2019 ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ `ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಚಿಂ?’ ನೂತನ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಭಾನುವಾರ, 01.09.2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ, ಶಕ್ತಿನಗರದ ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಆಯೋಜಿಸುವ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ ಸರಣಿಯ 213 ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾಕುಲೋತ್ಸವ್ -2019 ಇದರ ಸಮಾರೋಪ ನಡೆಯಲಿದೆ.

2018-19 ಸಾಲಿನ ಕಲಾಕುಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾಮಂಜೂರು ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂ. ವಿಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

2019-20 ಸಾಲಿನ ನೂತನ ತಂಡವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ, `ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಚಿಂ?’ ಹೊಸ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸರ್ವರಿಗೂ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626