ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಹಕಾರಾಂತ್, ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ (ಡಿಕುನ್ಹಾ) ಹಿಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. 

2019 ನವೆಂಬ್ರ್ 03 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವೊರಾರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ಆಲ್ಮೇಡಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ತಲೆ.

ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಗಾಂವಾಂ ಗಾಂವಾಂನಿ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂ ಚಲೊವ್ನ್, ತರ್ಬೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ವೇದ್ ಪ್ರಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲೊಚ್ ಪಂಗಡ್ ರಚುನ್ ರೊಸಾಂನಿ ವೊವಿಯೊ ಗಾಯ್ತಾ. ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲೊವ್ನ್, `ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೊ ವ್ಹೊರ್’ ಆನಿ `ಆಪ್ರೊಸಾಚಿ ವಾಟ್ಲಿ’ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ತಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸಾ.

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 25,000/-, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಶೊಲ್ ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ 215 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಆಲ್ವಿನ್-ಅರುಣ್ ದಾಂತಿ ಭಾಭಾವಾಂಚಿ ಬಿಂದಾಸ್ 2.0 ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಲಿ.

ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ : ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾದರ್ ಕಲೆಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್, ಲೋಕ್‍ವೇದ್, ಸಂಗೀತ್/ಗಾಯಾನ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಭಾಶೆ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಬಾಪ್ ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ `ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ’ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅರುಣ್‍ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ನಾಟಕ್), ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ (ಸಂಗೀತ್), ಹ್ಯಾರಿ ಡಿಸೊಜಾ (ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್), ಮಾ. ಬಾ. ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ವಾಸ್ (ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ್), ಅನುರಾಧಾ ಧಾರೇಶ್ವರ್ (ಸಂಗೀತ್), ಸಂತ ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತದಾಸ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ (ಹರಿಕಥಾ), ಜೇಮ್ಸ್ ಲೊಪಿಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್ (ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್), ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ (ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಿ), ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ (ನಾಟಕ್), ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜ (ಸಂಗೀತ್), ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜ (ನಾಟಕ್), ಆವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೂಜ್ (ನಾಚ್) ಎಂ. ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ (ಲೋಕ್‍ವೆದ್) ಆನಿ ಡೊಲ್ಲಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ (ನಾಟಕ್) ಹಾಂಕಾಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626