Print

ಹಾಂಗಾ ಜಾಗೊರಾಚೆ ರಾಯ್ ಆಸಾತ್. ಘೊಡ್ಯಾ ಮೊಡ್ಣೆಚೊ ಸವಾರ್ ಆಸಾ. ದಮಾಮ್ ಖೆಳ್ಚೊ ಆನಿ ನಾಚ್ಚೆ ಸಿದ್ದಿ ಆಸಾತ್. ದಫ್ ಖೆಳ್ಚೊ ದಾಲ್ದಿ, ಗುಮ್ಟಾಕ್ ಥಾಪಿ ಮಾರ್ಚೆ ಆನಿ ತಾಳ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಆಸಾತ್, ತೊಣಿಯೊ ಖೆಳ್ಚೆ ಕುಡ್ಮಿ, ಮಾಂಡೊ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಾಕ್ ನಾಚ್ಚಿಂ ಜೊಡಿಂ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಕೊರೊನಾಚಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲಾಂ. ಹೆರಾಂಕ್ಯಿ ಕಾಳ್ಜಿ ಘೆಯಾ, ಕೊರೊನಾ ಸಲ್ವಯಾ, ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲಾ, ಜೀವ್ ಉರಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಹೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣ್ ಏಕತಾ ಪಾಗೊರಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್. ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಚೆ ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಶಿಮೆಟ್ ಇಮಾಜಿ ಲೊಕಾ ಆಕರ್ಷಣೆಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್.

ಹಾಂಗಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಸೀಲ್ಡೌನ್ ಜಾಲಾ. ದೆಕುನ್ ಇಮಾಜಿ ಸಯ್ತ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪಿಡೆವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಉಬ್ಜಯ್ತಾತ್. ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರೇರೇಪಣ್ ದಿತಾತ್.