ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ಸುಮೇಳ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿ ತರ್ಪೆನ್ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ 225 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ 2020 ಆಕ್ಟೋಬ್ರ್ 04 ವೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ದಾಯ್ಜಿವಲ್ರ್ಡ್ ಟಿವಿ ಮಾರಿಫಾತ್ ಲೊಕಾಮೆರೆನ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಸಂಗೀತ್, ಗ್ರೆಗೊರಿಯನ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಗಾಯಾನಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ. ಬಾ. ಬೆನ್ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ ಪ್ರಭು ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಂಕಾಂ “ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ – 2020” ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸುಮೇಳ್ ಸಮನ್ವಯಿ ಸುನೀಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ತರ್ಬೆತ್‍ದಾರ್ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಣಿಂ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್, ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಮೇಳಾ ತರ್ಫೆನ್ ಅಮರ್ ಚಾಫ್ರಾನ್ ಬರೊವ್ನ್, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ತಾಳೊ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ `ಹಾಡ್ ಜಾಕಿನಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಲಕಯ್ ತಳ್ಯಾಂತ್’ ಗೀತ್ ಸುಮೇಳ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸಿಮೋನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಆನಿ ಆಶಿಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಪ್ರಿಥುಮಾ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ “ಪುರ್ಣಾ ಪಾತೊಳಿ - 2” ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪದಾಂಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626