ಗಾಯಾನ್ ಶೆತಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣ್ಗಿ ಮಾನುನ್ ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಣಿಂ ದಿಂವ್ಚೊ 16 ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜ ಹಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜ ಹಿಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಮಲಯಾಳಮ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮರಾಠಿ, ಅರಾಬಿಕ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾರಿ ಅಶೆಂ ಬಾರಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಆನಿ ನವಾಯತಿ ಬೊಲಿಂತ್ ಗಾವ್ನ್ ಗಾಯಾನ್ ಶೆತ್ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಕೆಲಾಂ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂನಿ 500 ವಯ್ರ್ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭಾರತ್ ಆನಿ ಗಲ್ಫ್ ದೆಶಾಂನಿ 3000 ವಯ್ರ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಪಾದ್ರಿ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ದೆವಾಚೆಂ, ನೆನಪಿರಲಿ, ತವರಿನ ಸಿರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಲ್'ಚಿತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ `ಯಾದ್' ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಭಾಶೆಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಟಾಪ್ಚೊ `ಕಲರ್ಸ್' ಆಲ್ಬಮ್ ಪರ್ಗಟಾಯ್ಲಾ.

ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಲಾತಿಲಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ತುಳುನಾಡ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ (2006), ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶ್ವ ಗಡಿನಾಡ ರಾಣಿ ಕೋಗಿಲೆ (2011), ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ (2014) ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಗೌರವ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಮುಳಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕುಳೂರ್'ಚ್ಯಾ ಅನಿತಾ ಡಿಸೊಜಾ ಹಿಣೆಂ ಆಜ್ಯಾಳ್ ಬೇಳಾಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಬುಧಾಬಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಗಾಯಾನ್ ಶೆತ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ವರುಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಹಂತಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ, ಗುಣಾಮೊಲಾಂಚೊ, ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.

ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಬುಧಾಬಿಂತ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಆಸುನ್' ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ತಲೆ.

ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನವೆಂಬ್ರ್ 01 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 07 ವೊರಾರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿರ್ 226 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪದಾಂಚಿ `ಪುರ್ಣಾ ಪಾತೊಳಿ - 3' ಸಾದರ್ ಜಾತಲಿ.

ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್:

ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್-ಗಾಯಾನ್, ಲೋಕ್'ವೇದ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಶೆ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಮಾ. ದೊ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್, ಜೆ.ಸ. ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ವಾಲ್ ಕುಟ್ಮಾ ತರ್ಪೆನ್ 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ಥಾಪ್ಲಲೊ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಹಕಾರಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ತಾತ್.

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626