ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಚೆಂ 227ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ 06-12-2020 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ನೋರಿನ್ ಆನಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಉಗ್ತ್ಯೆ ವೆದಿರ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಲೆಂ. ಲೊಕ್‍ಡೌನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆದಿರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಸಿ.ಎ. ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿ ಒಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಚಾಲನ್ ದಿತಲೊ.

ಅರುಣ್‍ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಪರಿಕಲ್ವನೆಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ `ಯೆವಾ ನಾಚಾ ತೆಂಚಾ ವಾಂಗ್ಡಾ’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುಮೇಳ್, ಕಲಾಕುಲ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಲೆ. ಹಾಂತುಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಬಂಧಿ ಗಿತಾಂ, ನಾಚ್, ನಾಟ್ಕುಳೊ ಆನಿ ನ್ಯೂಸ್ಟಾರ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ನಾಟಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊ (ರಂಗಾಯಣ) ಆನಿ ನಾಚ್ ಸಂಯೋಜನ್ ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊ (ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್) ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಸರ್ವ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ವಾಂಟ್ತಲೆ.

ಲೊಕ್‍ಡೌನ್ ಘೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದಾಯ್ಜಿವಲ್ರ್ಡ್ ಟಿವಿರ್ ಮಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುನ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚಿ ನಿರಂತರತಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಂಬಂಧಿ ರುಲಿ ಪಾಳುನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾತಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ತೊಂಡಾ ಮುಸ್ಕು ಘಾಲುನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626