ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಕಲಾಂಗಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ 228 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ "ಕುಲ್ಕುಲೊ" 2021 ಜನೆರ್ 03 ವೆರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಗೀತ್ ರಚ್ಪಿ ಐರಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಿಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ನವೀನ್ ಲೋಬೊನ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಸಾಂದೊ ಲವೀನಾ ದಾಂತಿನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ತಾಕೊಡೆ ಆನಿ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜ, ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಣಿಂ ಬರೊವ್ನ್, ತಾಳೆ ಬಸೊವ್ನ್, ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ಲ್ಲಿಂ 14 ಗಿತಾಂ ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಜೇಸನ್ ಲೋಬೊ, ಗ್ಯಾವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಆನ್ಸನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಮನೋಜ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ರಿಯಾ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಲಿಶಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಿಜಯ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಒಫ್ಬೀಟ್ ಗುರ್ಪುರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಯುವ ತಾಲೆಂತಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಏಕ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹಾನ್ ತರ್ಬೆತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟ್ರಮ್ಮರ್ಸ್ ಸಂಗೀತ್ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ಒಝೇರಿಯೊಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಗೌರವ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ತರ್ಬೆತ್ಪಣಾರ್ ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ತೀನ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ. ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜ ಆಂಜೆಲೊರ್ (ಲೀಡ್ ಗಿಟಾರ್) ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಡ್ರಮ್ಸ್) ರಸ್ಸೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಮಿಲ್ಟನ್ ಬ್ರಾಗ್ಸ್ (ಕೀಬೋರ್ಡ್), ಅರ್ಥರ್ ಲೋಬೊ (ಬೇಝ್ ಗಿಟಾರ್), ವೀಕ್ಷಿತ್ ಮೂಲ್ಕಿ (ತಬಲಾ-ಡೋಲಕ್) ಆನಿ ರೂಬೆನ್ ಮಚಾದೊ (ಪಿರ್ಲುಕ್, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೊನ್) ಹಾಣಿಂ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

(ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ : ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್)

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239