Print

ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್, 2021ಎಪ್ರಿಲ್ ಥಾವ್ನ್ ದಶೆಂಬ್ರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಪಾಟಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಬೊಲಿ, ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿವ್ಯೆತಾ. ದೋನ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ನಾಟಕ್, ನಾಚ್, ಸಂಗೀತ್, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಜಾಗೊರ್, ಖೆಳ್, ತಿಯಾತ್ರ್, ಲೋಕ್ ಕಲಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಸಂಭಾವನ್, ಆವಾಜ್-ಉಜ್ವಾಡ್, ಪ್ರಚಾರ್, ಚಾ-ಫಳ್ಹಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸುವಾತೆಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಲಾಬ್ತಲ್ಯೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಪಯ್ಣಾ ಭಾತೆಂ ಆನಿ ವಸ್ತಿ ಲಾಬ್ತಲಿ.

ಆಸಕ್ತ್ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ನಾಂವ್, ವಿಳಾಸ್, ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜೊಕ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ 8105226626 ಹ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬ್ರಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.