Print

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ 229 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ‘ಜಿಣ್ಯೆ ರಂಗ್’ ಸಾದರ್ ಜಾತಲಿ. ಆಯ್ತಾರಾ 07-02-2021 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್, ನೋರಿನ್ ಆನಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಉಗ್ತ್ಯೆ ರಂಗ್‍ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಚಲ್ತಲಿ.

ಎರಿಕ್-ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಜೊಡೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ನಾಂವಾಡ್ತೆಂ ಪದ್ ಕಿರಾಕ್ ಮೋಗ್ ಪೆರಾಚೊ ಗಾಯ್ತಲೆಂ ತರ್, ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಆಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ವೆಲಿಟಾ ಲೋಬೊ, ಎಲ್ಟನ್ ಪಿಂಟೊ, ಸೀಮಾ ಡಿಸೋಜ, ಆಶ್ನಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ವೆಂಗೆಂತ್ ಧರುಂ, ಹಾಂಡಿಯೆಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ, ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಜೀನ್ಸ್, ಗೊಂಗೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಫಾಮಾದ್ ಪದಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿತಲಿಂ.

ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಲೆಂ ತರ್, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚರಿತ್ರಾ ಸಂಗೀತ್ ದಿತಲೆಂ. ಲೊಯ್ ವಾಲೆಂಟೈನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಪಿರೇರಾ, ಐವನ್ ಪಿರೇರಾ, ರಿಕಿತ್ ಸೋನ್ಸ್, ಶರ್ವಿನ್ ಮಾಬೆನ್, ರೂಬನ್ ಮಚಾದೊ ಆನಿ ಆಲ್ಸ್ಟನ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಲೆ.

ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕ್ ಅರುಣ್ ದಾಂತಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊ.

ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.