ಉತ್ರಾಂಚ್ ಮೊತಿಯಾಂ. ಹಾತಾಂತ್ ಮೈಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಉತ್ರಾಂ ಮೊತಿಂಯಾಂಪರಿಂ ವಾಪ್ರಿಜೆ. ಅಸಲ್ಯೊ ತರ್ಬೆತ್ಯೊ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಥಾರ್ತಾತ್. ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆಕೇರ್ ನಾ. ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ನವೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ತರ್ಬೆತೆಚೊ ಜೊಕ್ತೊ ವಾಪಾರೊ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೊ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಪ್ರೊ. ರವಿಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಹಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ತೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಎಂ.ಸಿ. ತರ್ಬೆತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್, ಮೈಕ್ ಕಾಡುನ್ ಗುಮ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊತಿಂಯಾಂ ಪಸ್ರಾಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ತರ್ಬೆತ್‍ದಾರ್ ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾ ದಿನ್‍ಕರ್ ಹಾಣಿ ನಿರೂಪಕಾಂಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ಆನಿ ವೆದಿ ನಿರ್ವಹಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ ಕಾರ್ಯೆಂ-ನಿರ್ವಾಹಕಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ಎಮ್.ಸಿ. ಬಾಬ್ ಲೆಸ್ಲಿ ರೇಗೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ-ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಕೊಡು ಆನಿ ಗೋಡ್ ಆನ್ಬೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೇಸಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ ಕಾರ್ಯೆಂ-ನಿರ್ವಾಹಕಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್? ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ? ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಆನ್ಬೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಣೆಂ ಪಿಪಿಟಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಆನ್ಬೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆಂ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಣಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಆತರ್ವಣಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎಲ್ಸನ್ ಹಿರ್ಗಾನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಸಂಗೀತ್/ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕಾಣಿಯಾಂದ್ವಾರಿಂ ಕಶೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕರ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಎವ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಿಣೆಂ ಕಾಜಾರಾಂ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಹಾಂತುಂ ಆಪ್ಲೊ ಆನ್ಬೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ದೊನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅರುಣ್‍ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಣ್ ಆನಿ ಹೆರಾ ಪಿಂಟೊನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಿಪಿಟಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಮಗ್ರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ವಿಶಯಾಂ ಮಧೆಂ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲ್ಲಿ. ಪಂಗಡ್ ಕರುನ್ ಸವಾಲಾಂಚೆರ್ ತರ್ಕ್ ಚಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲೋಬೊನ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿಂಚಿ ಸಭೆಕ್ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ರೆನೊಲ್ಡ್ ಲೋಬೊನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿಲಿ.

ಹೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಮಾರ್ಚ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 7 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕ್ವೀನಿ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಆನಿ ಅರುಣ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆವೆÀಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ 94 ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲೊ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚೆಂ ಆಸುನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಜೆ ಪಿಂಟೊ, ಸಾಂದೆ ನವೀನ್ ಲೋಬೊ, ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬನ್ನು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸುನೀಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಲವೀನಾ ದಾಂತಿ ಆನಿ ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ದಿಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626