ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ

ಕುರು ಕುರು ಕಾನಾ - ಬಾಳ್ ಗಿತಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ

 

ವಿಭಾಗ್
1. ಸ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ರ್ 01, 2015 ಥಾವ್ನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ರ್ 01, 2021 ಭಿತರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿಂ)
2. 6 ಥಾವ್ನ್ 12 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲಿಂ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ರ್ 01, 2009 ಥಾವ್ನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ರ್ 01, 2015 ಭಿತರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿಂ)

 

ಬಾಳ್ ಗಿತಾಂ ಭಂಡಾರ್
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಲಿಂ 70 ಗಾಣಾಂ/ಗಾಣಿಂ/ಪದಾಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ಬಾಳ್ ಗಿತಾಂ ಭಂಡಾರ್ ನಾಂವಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಪದಾ ಸಕಯ್ಲ್ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

 

ಕಶೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ?

 1. ವಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್, ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಬಾಳ್ ಗಿತಾಂ ಭಂಡಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 70 ಪದಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಪದ್ ವಿಂಚುನ್, ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರುನ್, 3 ಮಿನುಟಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವನಾಶೆಂ ತಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಕರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುನ್ ಜಾಯ್. ಪದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮೈಕ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ನಾ.
 2. ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಮೊಬೈಲ್, ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕೆಮರಾ ವಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಿಡಿಯೊ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಎಕಾಚ್ ಹಂತಾರ್ ಆಡ್ವೆಂ ಧರ್ನ್ (horizontal) ಕಾಡುಲ್ಲೊ ಆಸಾಜೆ. ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ರಿತಿನ್ ಎಡಿಟ್ ಕರಿನಾತ್ಲಲೊ ವಿಡಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ವಿಡಿಯೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೆಯ್ಲಾರ್ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವಾರ್ upload ಕರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಲಿಂಕ್ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ಹ್ಯಾ ಇಮೆಯ್ಲಾಕ್ ಧಾಡಿಜೆ. ಮೆಯ್ಲಾಚ್ಯಾ subject ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಆನಿ ವಿಭಾಗ್ ಕಳಯ್ಜೆ. ತಶೆಂಚ್ ವಿವರಾಂತ್ ಪುರ್ತೆಂ ನಾಂವ್, ಪ್ರಾಯ್, ಪ್ರಾಯೆಬಾಬ್ತಿನ್ ದಾಕ್ಲೊ (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಾತಾ), ಪುರ್ತೊ ವಿಳಾಸ್ ಆನಿ ವಿಭಾಗ್ ಹೆ ವಿವರ್ ದೀಜೆ.
 3. ಪದ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕೊಣೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಸಂಗೀತ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ವಿಡಿಯೊ ಫ್ರೇಮಾ ಭಿತರ್ ಆಸುಂಕ್ ನಜೊ.
 4. ವರವ್ಣಿ ಕರ್ತಾನಾ ಗಾಯನಾ ಶಿವಾಯ್ ನಟನ್, ಸಾದರ್ಪಣ್, ನ್ಹೆಸಣ್ ಆನಿ ವಸ್ತುಂಚೊ ವಾಪಾರೊ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆತಲೆ.
 5. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಮಾಹೆತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ರೈನಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಿಕಾ ವಾಟ್ಸಪಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ (+91 9343 68 5598).
 6. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವೆಶಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ದೋನ್ಯಿ ವಿಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ವೀಸ್ ವಿಡಿಯೊ ವಿಂಚುನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ 3 ವಿಡಿಯೊಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾತಲಿಂ.

 

ಇನಾಮಾಂ (ದೊನ್ಯಿ ವಿಭಾಗಾಂನಿ)
ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ : ರು 5000/-
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ : ರು.3000/-
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ : ರು. 2000/-
ಬೋನಸ್ ಇನಾಮ್ : ರು. 3000/- (ದೋನ್ಯಿ ವಿಭಾಗಾಂಕ್) ಯೂಟ್ಯೂಬಾರ್ ಚಡ್ ದೆಖ್ಪಿ (views) ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಕ್

 

ಮಾಂಡಾವಳ್
ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ರ್ 10, 2021 – ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ಬಾಳ್ ಗಿತಾಂ ಭಂಡಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾ.
ಆಕ್ಟೋಬ್ರ್ 10, 2021 – ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್.
ಆಕ್ಟೋಬ್ರ್ 20, 2021 – ಉತ್ತೀಮ್ 20 ವಿಡಿಯೊ (ದೊನ್ಯಿ ವಿಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್) ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾಂವ್.
2021 ಆಕ್ಟೋಬ್ರ್ 20 ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂಬ್ರ್ 10 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಲೆ ಹೆ ವಿಡಿಯೊ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ shಚಿಡಿe ಕರಾತ್. ಚಡಿತ್ vieತಿs ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಕ್ ಬೋನಸ್ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾತಲೆಂ. (ದೋನ್ ಯಿ ವಿಭಾಗಾಂನಿ)

 

2021 ನವೆಂಬ್ರ್ 14 – ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಜಾತಲೆಂ.

 


Mandd Sobhann presents

‘KURU KURU KANA’

BALL-GITAM SPO’RDHO

 

 

CATEGORIES

 1. Below 6 years – (born between Sept. 1, 2015 and Sept. 1, 2021)
 2. 6 to 12 years – (born between Sept. 1, 2009 and Sept. 1, 2015)

 

BALL GITAM BHO’NDDAR
Children’s songs (audio files) will be uploaded on the Mandd Sobhann YouTube channel, and this treasure of Children’s songs will be called *‘Ball Gitam Bho’nddar’*. Lyrics are displayed in the video description.

PARTICIPATION

 1. All Children (within the above two categories), wishing to participate can pick any one of the songs in the ‘Ball Gitam Bho’nddar’, and video record one song (not exceeding 3 minutes), and send us your entry. Mikes should not be used.
 2. The video should be a one-shot video, shot on any video recording device (mobile, DSLR, etc.), in a landscape (horizontal) orientation. Only an un-enhanced video recording will be entertained for the Contest. The video should be uploaded into your personal Google drive to maintain the highest quality, and the link, needs to be sent to our email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with subject (Name of the contestant and age category) Along with the video link send in the following details such as - full name, age (age proof), WhatsApp number, address and the Age Category.
 3. You may use one instrument (played by anyone) to back your recoding. The Musician accompanying the singer should not be inside the video frame.
 4. Apart from singing, enactment, presentation as well as costumes/props will be considered while evaluating.
 5. For any clarifications on the above, please contact Contest Co-Ordinator– Raina Castelino via WhatsApp (+91 9343 68 5598).
 6. Out of the entries sent, top 20 in each Category, will be uploaded on the Mandd Sobhann YouTube Channel and the top 3 in each Category will receive prizes.

 

PRIZES (both categories)
First Prize: Rs. 5,000/-
Second Prize: Rs. 3,000/-
Third Prize: Rs. 2,000/-
Bonus Prizes – Rs. 3,000/- for the maximum views (in both the categories).

 

SEQUENCE
Sept. 10 – ‘Ball Gitam Bho’nddar’ uploaded to Mandd Sobhann you tube channel.
Oct. 10 – Last date to send the video recording.
Oct. 20 – Videos of top 20 contestants (in both the categories) to be uploaded on YouTube.
From Oct. 20 to Nov. 10, you may share your videos to as many as possible and the video attracting the highest number of views in each category, will be considered for the bonus prize.

Nov. 14 – Winners will be declared on Children’s Day.

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626