ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚಿ 34 ವಿ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ 2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ರ್ 05 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚಿ ವಿಂಚ್ಣುಕ್ ಜಾಲಿ. ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ 17-09-2021 ವೆರ್ 2021-22 ವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಕ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಸರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಹುಮೆದ್ವಂತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್‌ಯಿ ಹ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626