"ಯುವ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಕ್ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಗೌರವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್. ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ರೀತ್ ಕಳ್ತಾ. ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಭಾಶೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವೆಕ್ತಿಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಉಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಲೆಂತಾಂಚ್ಯೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ವಾವ್ರ್ ತೊಕ್ಣಾಯೆಚೊ ಆಸಾ" ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಅ.ಮಾ.ದೊ. ಪಿಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 02-01-2022 ವೆರ್ ಚಲ್ಲಲ್ಯಾ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ಸೋದ್ 5 ಮ್ಯಾಂಗೋವಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ತೆ ಉಲಯ್ತಾಲೆ.

"ಯುವ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಕ್ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಗೌರವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್. ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ರೀತ್ ಕಳ್ತಾ. ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಭಾಶೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವೆಕ್ತಿಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಉಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಲೆಂತಾಂಚ್ಯೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ವಾವ್ರ್ ತೊಕ್ಣಾಯೆಚೊ ಆಸಾ’’ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಅ.ಮಾ.ದೊ. ಪಿಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 02-01-2022 ವೆರ್ ಚಲ್ಲಲ್ಯಾ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ಸೋದ್ 5 ಮ್ಯಾಂಗೋವಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ತೆ ಉಲಯ್ತಾಲೆ.

ಭಿಸ್ಪ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಮರಾಠಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಚೊ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಅಶೋಕ್ ಪಾತ್ಕಿ, ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ, ನಂದಳಿಕೆ ಹಾಣಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಮೆಳುನ್ ರಾಯ್ ಕೊಗುಳ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ವೈಭವ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಗೊಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸೋನಲ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಂಕಾಂ ರು. 50,000/-, ದೀವ್ನ್, ಕುರೊವ್ ದವರ್ನ್, ಪಾಟೊ ನ್ಹೆಸೊವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತರೀ `ಟೈ’ ಜಾವ್ನ್ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗಾಚೆ ಅಂಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸ್ಫರ್ಧೊ ದೀವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲಲ್ಯಾ ಜೇಸನ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಟ್ರೀಜಾ ಲೊಪಿಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಲಂಡನಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಂಡನಾಕ್ ವೆಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಫುಡೆಂ ಲಾಭ್ತಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕೊಗುಳ್ ಲೊರ್ನಾ ಲೂಯಿ ಕೊರ್ಡೆರೊ ಹಿಕಾ ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಸಾಧನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲೊ. ನಾಭಲಾಯ್ಕೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಿಕಾ ರು. 1 ಲಾಕ್, ಶೊಲ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಆಟಾಪ್ಲಲೊ ಮಾನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ತಲೆ.

ವೆದಿರ್ ಗೋವನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೊಯ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲೆ.

ಸೋನಿಯಾ ಶಿರ್ಸಾಟ್ ಗೊಂಯ್, ಕ್ಯಾಜಿಟನ್ ಡಾಯಸ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ನಿತಿನ್ ಕೂಟೂಂಗಳ್, ಕೇರಳ ಹಾಣಿಂ ವರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ. ರೋಶನ್ ಬೆಳಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸಚಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಫ್ರೊಂಟೆರೊ ಹಾಣೆಂ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಪೋಷಕ್ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿ24x7, ಗೋವನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್, ಜಿಸಿಟಿವಿ ಗೊಂಯ್, ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಲಂಡನ್, ನೆಲ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, ದುಬಾಯ್, ಮಧುವನ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್, ಎರಿಕ್ ಕೊರೆಯಾ, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಖತಾರ್, ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್, ಸೋನಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ಸ್, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಟಾಲಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮುಂಬಯಿ, ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ, ವಿವೇಕ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ರೋಶನ್ ಬೇಳಾ ಹಾಂಕಾಂ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಕಲಾಂಗಣ್ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಣೆಂ ಫುಲಾಂಚೊ ಮಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಸೋದ್ 5 ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾ ಟ್ರೀಜಾ ಲೊಪಿಸ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಹಿಕಾ ಕೆನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ರು. 10,000/- ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಖಜನ್ದಾರ್ ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಖೆಲಿ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಹಾಕಾ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಲಿ.

ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್ ನಾಚ್, ಸುಮೇಳ್ ಗಾಯಾನ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಖೆಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೊಡ್ತಿ ಕೆಲಿ.

ಸೋದ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಡೊ. ಮೊನಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಿಥುಮಾ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಣಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.


 

ಸೊದಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹಂತಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ತರ್ಬೆತಿ, ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್, ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್’ಪಾವ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಕರುನ್ ದಿಲಾ. ಸೋದ್ 5 ವೆದಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಉಜಳಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂ, ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ, ಸಿಡಿಂನಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪದಾಂನಿ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದಾಯ್ಜಿ ಟಿವಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಇನ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೆಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ 175 ಯುವ ತಾಲೆಂತಾಂ ಸವೆಂ 2020 ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಥಾಂಬ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಎದೊಳುಚ್ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಸೋದ್ – 6 ಕೆದಾಳಾ...?
ಜಾಪ್ - ರಾಕುನ್ ರಾವಾ...

ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ : ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626