ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ : ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 242 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 06-02-22 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಪುರ್ವಿಲೊ ಸಾಂದೊ ಜೊನ್ ಗಿಬ್ಸನ್ ಹಾಕಾ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಸಂಘಟಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ಗಿಬ್ಸನಾಚಿ ವಳಕ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮೇರಿ ಗಿಬ್ಸನ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಜೊನಿಚ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಿಲಿಂ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಉಭೆಂ ರಾವುನ್ ಜೊನಿಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಮೊನೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆನಿ ನಟಿ ಸಪ್ನಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಿಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ.

ಕೊಮಿಡಿ ಕಂಪೆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ನೆಲ್ಲು, ಆಲ್ವಿನ್, ಮರಿಯ, ಸುನೀಲ್, ಹಾಣಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಂನಿ ಹಾಸೊವ್ನ್ ಹಾಸೊವ್ನ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಕುಸಳಾಂ ದುಕಯ್ಲಿಂ. ರವೀನ್ ಮಾರ್ಟಿಸಾನ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮಾಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಂದೀಪ್, ರೊಮಾರಿಯೊ, ಜೀವನ್ ಆನಿ ವ್ರೀಥನ್ ಹಾಣಿಂ ಅಮರ್ ಚಾಫ್ರಾನ್ ಬರೊವ್ನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಾನ್ ತಾಳೊ ಬಸಯಿಲ್ಲಿಂ `ಆದಾಂವ್ ಬಾಪಾನ್ ಖೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?’ ಆನಿ `ಬಾತ್ತಾಬಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಗುಳೊ’ ಪದಾಂ ಹಾಸ್ಯ್’ಮಯ್ ರಿತಿನ್ ನಾಚಾ ರುಪಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ. ಸೃಜನಾ ಮತಾಯಸ್, ಆಶ್ನಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಕ್ರಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ-ಕ್ರಿಶೆಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆರ್ವಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಅನಿಶಾ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಸಂಜನಾ ಮತಾಯಸ್ ಹಾಣಿಂ ಮ್ಹಾನ್ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಮಜೆದಾರ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರುನ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ವ್ಹಯ್ ಕೆಲಿಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್-ಉಜ್ವಾಡ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪಡೀಲ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ ಆನಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: mandd.sobhann86@gmail.com
Mobile:8105226626