ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂ – ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರಾಚಿ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ 22-04-22 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ಸೋದ್ 5 ಮ್ಯಾಂಗೋವಾ ಹಾಚಿ ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜಿಕ್ಪಿ ಸೋನಲ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹಿಣೆಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ರುಪಾರ್ ಸಜಯಿಲ್ಲೊ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಹೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಲೊ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಂ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯಾನ್ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ವಿವರಿಲೊ. ಅಸಲೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಮೆಳನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡಾ. ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ವಾಡಯಾ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ಗಾಯಾನಾಚಿಂ ತಾರಾಂ ಜಾಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್, ಸಂಘಟಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲೆ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬನ್ನು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕಿರ್ಣಾಂ ದಿವೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ರೈನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಗಾಯಾನ್), ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊ (ನಾಚ್), ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ (ಕೊಂಕ್ಣಿ), ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊ (ನಾಟಕ್) ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ( ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್), ಅಶ್ವಿಲ್ ಕುಲಾಸೊ (ಕೀ ಬೋರ್ಡ್) ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿತಲೆ.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ 18 ವೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಹೆಂ ಆಸುನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಚಿಕ್ ಮಗ್ಳುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 38 ಚಲಿಯೊ ಆನಿ 27 ಚಲೆ ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ 65 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ಗಾಯನ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡ್ತಲಿಂ.

ಮಾಯ್ 01 ತಾರಿಕೆಚಿ 245 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಹಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಲಿಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626