ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಸಾದರ್ ಕಲೆಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ. 250 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಭೊವ್ ವ್ಹಡ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುರೊವಾಕ್ 11 ನವ್ಯಾ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಮೊತಿಯಾಂನಿ ನೆಟಯ್ಲೆಂ. 02-10-2022 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾಲ್ ಭರ್ ಲೊಕಾ ಹುಜಿರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆನ್, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಸರ್ಗಾರ್ ವರುನ್ ಪಾವಯ್ಲಿಂ.

ಸುಮೇಳ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೈನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಚ್, `ಆಂಗಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ, ರಿಯಾದ್’ ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅರುಣ್ ಫಲಿಮಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಮಿಡಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನವಲಾಂ ಕರೀತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಮಿಡಿ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲೊ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಹಾಣೆಂ ಸುರಸ್ ಶೈಲೆನ್, ಹಾಶ್ಯಾಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

ನವಿಂಚ್ ಬರೊವ್ನ್, ನವೆಚ್ ತಾಳೆ ಬಸೊವ್ನ್, ನವ್ಯಾಚ್ ಸಂಗೀತಾನ್ ಸಜಯಿಲ್ಲಿಂ 11 ನವಿಂಚ್ ಪದಾಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯ್ಲಿಂ.

1.ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚಿ ಸೃಷ್ಠಿ (ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತಾಳೊ : ಜೇಮ್ಸ್ ಲೋಪಿಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್ / ಗಾವ್ಪಿ :ಟ್ರೀಜಾ ಲೋಪಿಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ್

2.ಜಿವಿತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ (ಉತ್ರಾಂ, ತಾಳೊ, ಗಾವ್ಪಿ : ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್)

3.ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಏ ಮನಾ (ಉತ್ರಾಂ: ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ/ ತಾಳೊ : ರೋಶನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್/ಗಾವ್ಪಿ : ರೀನಲ್ ಲುವಿಸ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್)

4.ತುಂ ಯೇ (ಉತ್ರಾಂ : ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕೆಲರಾಯ್ / ತಾಳೊ : ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ / ಗಾವ್ಪಿ : ಕ್ಲಿಯೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಬಜ್ಜೋಡಿ)

5.ಪಿಂಜ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕುಪಾಂ (ಉತ್ರಾಂ : ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ / ತಾಳೊ : ಕ್ಯಾಜಿಟನ್ ಡಾಯಸ್ / ಗಾವ್ಪಿ: ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ & ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ)

6.ಮಾಂಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಋಣಿ (ಉತ್ರಾಂ: ಜಾನೆಟ್ ಫ್ಲೇವಿ ಮೊಂತೇರೊ /ತಾಳೊ : ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ & ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೇರೊ / ಗಾವ್ಪಿ : ಸಿಮೋನ್ ಮೊಂತೇರೊ)

7.ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ (ಉತ್ರಾಂ, ತಾಳೊ : ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ / ಗಾವ್ಪಿ:ಎಲ್ಟನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿಟಾ ಡಿಸೋಜ)

8.ಭೊಂವಾರಿಂ ಯೇ (ಉತ್ರಾಂ : ಆಲ್ಬನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ/ ತಾಳೊ : ಜೀವನ್ ಸಿದ್ದಿ / ಗಾವ್ಪಿ : ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ

9.ಆಮೊರೆಚೊ ವೇಳ್ (ಉತ್ರಾಂ : ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ತಾಕೊಡೆ / ತಾಳೊ : ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ /ಗಾವ್ಪಿ : ಕೇತನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ)

10.ಝಡ್ಲಾಂ ನಕ್ತಿರ್ ಝಡ್ಲಾಂ (ಉತ್ರಾಂ : ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೆಲರಾಯ್ / ತಾಳೊ : ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರ್, ಗಾವ್ಪಿ : ಆಶ್ವಿನ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ

11. ನಾಚ್ ನರಾ (ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತಾಳೊ: ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ / ಗಾವ್ಪಿ : ಸ್ಟೀಫನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ & ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ)

ಹ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಸುಮೇಳ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಮನಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ರೋಶನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಕದ್ರಿ ಹಾಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸುಮೇಳ್ ಸಮನ್ವಯಿ ಸುನೀಲ್ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿಲೆಂ ತರ್, ಕವಿತಾ ಜೊರ್ಜ್ ಹಿಣೆಂ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಸನ್ಮಾನಿತಾಚಿ ಆವಯ್ ಶೆವ್ರಿನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುಲ್ಲಿ.

ಹೊ ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್, ರೋಶನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ತೊವುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುರುಂಚೊ, ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡುಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಷ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂಗೀತಾನ್ ಸುಶೆಗ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಹೊ ಸುಶೆಗ್ ಅಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಬೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಂ. ಸುಮೇಳಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಸ್ತಲೊ’’ ಮ್ಹಣ್ ಉತರ್ ದಿಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ರೋಶನ್ ಬೇಳ (ಲೀಡ್ ಗಿಟಾರ್) ಹಾಣೆಂ ಘೆವ್ನ್, ಸಚಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಡ್ರಮ್ಸ್), ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಕೀ ಬೋರ್ಡ್), ಆನಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ (ಬೇಝ್ ಗಿಟಾರ್) ಹಾಂಚ್ಯೆ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಆತ್ವೊಚ್ ಸಂಸಾರ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ.

250 ಪಯ್ಕಿಂ ಚಡ್ ಮಾಂಚಿಯೆಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಎವ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಕೊಮಿಡಿ ಕಂಪೆನಿ ಥಾವ್ನ್ 'ಕರ್ ನಾಟಕ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಮಂತ್ರಿತ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಚೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾ ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಹವರ್ತಿ ಹ್ಯೂಬರ್ಟ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಹಾಕಾ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಲಿ.

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಸುರಭಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಚೊ ತರ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲೀ ನಜ್ರೆತ್, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳಾನ್ ಫೊಟೊ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲೆ ತರ್, ರವೀನ್ ಮಾರ್ಟಿಸಾನ್ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ಆನಿ ವಿಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ (ಆರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್) ಹಾಚಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ವೆದಿ ಸಜವ್ಣಿ ಆಸುಲ್ಲಿ.

ಮದೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿ ಪಾವ್ಸ್ ಶೆಣಾವ್ನ್ ಥಂಡಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮನಾ ಕಂತ್ರೆಲಾಂತ್ ಜಗೊಂವ್ಚ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ ಅವ್ವಲ್ ಯಾದಿ ಉಬೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಲಾಡು ವಾಂಟುನ್ ಯಾದಿಂಕ್ ಗೊಡ್ಸಾಣೆಚಿ ವೋಪ್ ದಿಲಿ.

ಆಸ್ಟಿನ್ ರೋಚ್ ಆನಿ ಹಿಲ್ಮಾ ರೋಚ್, ಚರಿಷ್ಮಾ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹೆ ಹ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆಚೆ ಪೋಷಕ್ ಆಸುಲ್ಲೆ.

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626