ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಣಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ 18 ವ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಯೊಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೊನ್ಸನ್ ಪೆರಿಸ್ ಹಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ 6 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಗಾಯಾನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್, 16 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪದಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ‘ಪೆರಿಸ್ ನೈಟ್’ ನಾಂವಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಘಡೊವ್ನ್ ಲೊಕಾ ಮನಾಂ ಸಂತೊಸಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಯೊಡ್ಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರುನ್ ಲೊಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೊಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಬಿರುದ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಸಂಗೀತ್ ಘರ್’ ಬ್ಯಾನರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಎದೊಳ್ 109 ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ವೆದಿರ್ ಗಾಯ್ಲಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಾಚಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರಿತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆರಿಸಾನ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ನೈಟ್’ ಮುಕಾಂತ್ರ್ 45 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಉಬೆ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

ತಾಣೆಂ 700 ಪದಾಂ ಆನಿ 300 ವಯ್ರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೆಂ ಇಂಪ್ರಿಮಾತುರ್ ಆಸಾ. ಆಂಜೆಲೊರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕೊಯರಾಂತ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ 41 ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ಕೊಯರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿತಾ. ತುಳು ಭಾಶೆಂತ್ ತಾಚಿಂ ವಿಡಿಯೊ ಪದಾಂ ಫಾಮಾದ್ ಆಸಾತ್. ಎದೊಳ್ 30 ಪದಾಂಚ್ಯೊ ಸಿಡಿ, 21 ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚ್ಯೊ ಸಿಡಿ ಆನಿ ಏಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಸಿಡಿ ಪರ್ಗಟಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸುಮಾರ್ 50 ವಯ್ರ್ ವಿಡಿಯೊ ಪದಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಘರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ‘ಮಧುರ್ ಪದಾಂ’ ತೀನ್ ಆವೃತ್ತೆಂನಿ ಆನಿ ‘ಸುವಾಳೊ’ ದೋನ್ ಆವೃತ್ತೆಂನಿ ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿಂ 5 ಪುಸ್ತಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ನಟನ್ ಶೆತಾಂತ್’ಯಿ ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ್ಲಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಸಬಾರ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಂತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂಯ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಶೆಂಚ್ ‘ಕೊಣ್ ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಮದ್ಲೊ?’ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಅಂತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಸಬಾರ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (1994), ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (2000) ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ – ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂತ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಗಾವ್ಪಿ (2012) ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಮಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆತಜ್ಞ್ ಡೊ ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಗೌರವ್ ಪಾಟೊಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ಥಾಪ್ಲಲೊ.

2022 ನವೆಂಬರ್ 06 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವೊರಾರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಶೊಲ್, ಫುಲಾಂ-ಫಳಾಂ, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಸನ್ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ರು 25,000/- ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಭೆಟಯ್ತಲೆ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾಶೆ ಪ್ರೇಮಿ ಆನಿ ದಾನಿ ನೆಲ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, ದುಬಾಯ್ ಹೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಆಸ್ತಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ 251 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ರಮಾನಂದ ರಾಯ್ಕರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸ್ವರಶ್ರೀ ಗೊಂಯ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಗೀತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾತಲೆಂ.

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626