ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ನವಿ ಉಂಚಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ ನವೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಬರೊಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ.

 1. ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಬೋಲಿ, ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಬರೊವ್ಯೆತಾ.
 2. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ನಾಟಕ್ ಆಸುಂಯೆತಾ.
 3. ನಾಟಕಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಲಗ್ಬಗ್ ದೇಡ್ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್.
 4. ಸ್ಪರ್ಧಿಕ್ ಚಲೊ ವಾ ಚಲಿ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚಿ, ಧರ್ಮಾಚಿ, ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಆಸುಂಯೆತಾ.
 5. ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ನಾಟಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ದಿವ್ಯೆತಾ ಆನಿ ಎಕಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಬರೊವ್ಯೆತಾ.
 6. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಲೆ ನಾಟಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ತರ್ ಹರ್ ನಾಟಕಾಕ್ ರು. 2,000/- ಸಂಭಾವನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ದಿತಲೆಂ.
 7. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ 5 ನಾಟಕ್ ಆಸ್ತಿತ್ ತರ್, ರು. 10,000/-ಚೆಂ ಏಕ್ ಬಹುಮಾನ್, 6 ಥಾವ್ನ್ 10 ನಾಟಕ್ ತರ್ ರು. 10,000/-ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ರು. 5,000/-ಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಆನಿ 11 ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ನಾಟಕ್ ಆಸ್ತಿತ್ ತರ್ ರು. 10,000/- ಪಯ್ಲೆಂ, ರು. 5,000/- ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ರು. 3,000/-ಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.
 8. ನಾಟಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಬರಯ್ಲಲೊ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಯ್ನಾತುಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಅನುವಾದ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಿತ್ ನಾಟಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.
 9. ನಾಟಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ 10.10.2022.
 10. ವರಯ್ಣಾರ್ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್, ಕಾಣಿ, ಲಿಸಾಂವ್, ಭಾಸ್, ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಶೈಲಿ, ದಿಗ್ದರ್ಶಕಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ Scope ಹಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ವರೊವ್ಣಿ ಕರ್‍ತಲೆ. ವರಯ್ಣಾರಾಂಚೆಂ ತೀರ್ಪ್‌ಚ್ ನಿಮಾಣೆಂ.
 11. ನಾಟಕಾಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಹಕ್ಕ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ತೆಲೆಂ.
 12. Copyright ತಸಲ್ಯಾ ತಕ್ರಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್‌ಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ.
 13. ಬಹುಮಾನ್ ವಿಜೇತ್ ನಾಟಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಖೆಳುನ್ ದಾಕೊಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಘೆತಾ.
 14. ನಾಟಕ್ ನುಡಿ ವಾ ಬರಹ ಫೊಂಟಾಂತ್ ಟೈಪ್ (DTP) ಕರ್‍ನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.
 15. ನಾಟಕ್ ಏಕ್ ಪಾತ್ರಿ ವಾ ಬಹುಪಾತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಪಾತ್ರ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ನಟ್/ನಟಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ ಮೀತ್ ನಾ.
 16. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.
 17. ಸಂಘಟಕಾಂಕ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ನಿಯಮ್ ಬದ್ಲುಂಕ್, ತಿದ್ವುಂಕ್ ವಾ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ.

 

ನಾಟಕ್ ಪೊಸ್ಟಾರ್ ವಾ Email ರ್ ಮಾತ್ರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ವಿಳಾಸ್ :

MANDD SOBHANN
KALANGANN
MAKALE, SHAKTHINAGAR
MANGALORE 575 016

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ph : 8105 22 6626

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626