ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಗೊವ್ನ್, ವಾಗೊವ್ನ್, ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾ -

*ನತಲಾಂ ಖೆಳ್*

- ಪುನರ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಕರ್ಪಾ ಯೆವ್ಜಣ್.

ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಂಗ್ಳುರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮದೆಂ ಚಡ್ ಚಾಲ್ತೇರ್ ಆಸ್ಲಲೊ - ಜಶೆಂ ಮಾರ್ನೆಮಿ/ದಸರಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಗಾ ನಾಚ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಖಾಶೆಲೊ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಆಸ್ಲಲೊ ಹೊ ನತಲಾಂ ಖೆಳ್ ಜಿವಾಳಾವ್ನ್, ಸಂಸಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಪುನರ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್‌ಪೂರ್ಣ್ ಸಂಸೊದ್ ಕರುನ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡುನ್, ವಾಂಟುನ್, ತರ್ಬೆತಿ ದೀವ್ನ್, ವೇಸ್ ಆನಿ ಸಾಹೆತಿಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್, ಸಂಭಾವನ್‌ಯಿ ದಿತಲೆಂ. ಇನಾಮಾಂಯ್ ಆಸ್ತಲಿಂ.

*ವಿವರ್ ಆನಿ ನೆಮಾಂ:*

* ಪದಾಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಆನಿ ನಾಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಲ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾರ್ 12 ಜಣಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಉಬೊ ಕರುನ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಏಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ.

* ಪಂಗಡ್ - ಫಿರ್ಗಜೆಂಚೊ, ಏಕ್ ವಾ ಚಡಿತ್ ವಾಡ್ಯಾಂಚೊ, ಸಂಘಟನಾಂಚೊ, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ, ಇಶ್ಟಾಂಚೊ, ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ, ಚಲ್ಯಾಂಚೊ, ಚಲಿಯಾಂಚೊ ವಾ ಭರ್ಶಿಕ್ ಆಸುಂಯೆತಾ.

* ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವಾ ತೆಗಾಂಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್, 16-11-2022, ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವೊರಾರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಬೆತೆಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ.

* ನತಲಾಂ ಖೆಳಾಚೊ ಏಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಿಡಿಯೊ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಂವ್.

* ನತಲಾಂ ಖೆಳಾಕ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ತಾಳ್ಯಾಂಸವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲಿ.

* ಉಣ್ಯಾರ್ 4 ಜಣಾಂಚೆಂ (4 piece band) ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ (ಏಕ್ ಡ್ರಮ್, ಏಕ್ ಸೈಡ್ ಡ್ರಮ್, ದೋನ್ ಟ್ರಂಪೆಟಾಂ) ಅಮಾನತ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ. ಚಡಿತ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಬೊಕ್ಸ್ ಗಿಟಾರ್, ಮೊರೊಕ್ಕೊಸ್, ಟಮ್ಕಿ ಯಾ ಹೆರ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ ವಾಪರ್ಯೆತಾ.

* ಜೊಕ್ತೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ (ರಿಯಾಜ್) ಕರ್ಚೊ. ಜೊಕ್ತೊ ವೇಸ್ ಆನಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸ್ಚಿ.

* ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಶಿಸ್ತೆಕ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯತಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. (ಪಿಯೊಣೆಂ, ಪೊಜ್ಡೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ, ಸ್ಕಾಂದಲ್ ನಡ್ತೆಂ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ.)

* ದಶೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ‘ನತಲಾಂ ಖೆಳ್’ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ನತಲಾಂ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಂವ್ಚೆ.

* ಠರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಗ್ರ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಉಣ್ಯಾನ್ 10 ಘರಾಂಕ್/ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಚಡಿತ್ ಕಿತ್ಲಿಂಯ್ ದಿವ್ಯೆತಾ.

* 10 ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿಂಚ್ ಸ್ವ ಘೋಷಿತ್ (self declaration) ಪತ್ರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ.

* ತುಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೆಂ ವಿಡಿಯೊ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಕರುನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ. ವಿಡಿಯೊಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.

* ಉತ್ತೀಮ್ ಎಕಾ ವಿಡಿಯೊಕ್ ರು 25,000/- ಇನಾಮ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.

* ಹೆ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಾರ್ ಪರ್ಗಟಾಯ್ತಾಂವ್. 01-01-2022 ಥಾವ್ನ್ 15-01-2022 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ವೀವ್ಸ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಡಿಯೊಕ್ ರು. 5000/- ಇನಾಮ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. (ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಆಡ್ ವಾಟೆನ್ ವೀವ್ಸ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ.)

* 10 ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಘೋಷಣ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ರು. 5000/- ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನ್ ದಿತಾ.

* ತುಮಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮೊಗಾದೆಣೆಂ ತುಮಿ ಘೆವ್ಯೆತಾ ಆನಿ ತೊ ಐವಜ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ವಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ/ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವಾಪರ್ಯೆತಾ. (ಹಾಂತುಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ನಾ) ಪೂಣ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಹೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ.

* 16-11-22 ಭಿತರ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಚೆರ್ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರಾ.

ಫೊನ್ – 8105226626

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: mandd.sobhann86@gmail.com
Mobile:8105226626