ಹ್ಞಾಂ… ಹಾಸಯ್
ಏಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ (Stand-up comedy)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ `Stand-up comedy’ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂ ಬರಾಬರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಶ್ಯಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಚಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್, ತಶೆಂಚ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಉಂಚಾಯೆಚಿ ವೆದಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ MANDD SOBHANN YOUTUBE ಚ್ಯಾನೆಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ - ಏಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ (Stand-up comedy).

ನಿಯಮಾಂ:

 • ಹೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಾರ್ ಚಲ್ಚೊ ಏಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ.
 • ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ, ಭಾಶೆಚ್ಯಾ, ಬೊಲಿಚ್ಯಾ, ಪಂತಾಚ್ಯಾ, ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ, ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.
 • ವೇಳ್ ಉಣ್ಯಾನ್ 3 ಮಿನುಟಾಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 4 ಮಿನುಟಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವನಾಯೆ.
 • ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಯ್ಕುಂಚೆಪರಿಂ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಚೆಪರಿಂ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.
 • ಸಂಗೀತ್ ವಾ ಉಜ್ವಾಡಾ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ದಿಲೆ ತರ್ ಅಂಕ್ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್.
 • ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ವಿಡಿಯೊ ಧಾಡುನ್ ದಿವ್ಯೆತಾ.
 • ಧಾಡುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವಾ ಘಾಲಿನಾಯೆ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಂಘಟಕಾಂಕ್ ಸೊಡುಲ್ಲೆಂ.
 • ವಿಡಿಯೊಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕ್’ಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಆಸ್ತಲೆ.
 • ಉತ್ರಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್, ಸುಡಾಳಾಯ್, ಹಾಶ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಆನಿ ತೀರ್ಲ್, ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್, ಹಾವ್ ಭಾವ್, ಪಂಚ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಳೆವ್ನ್ ವರೊವ್ಣಿ ಜಾತಲಿ.
 • ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ರು 10,000/-, ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ರು 5,000/- ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ರು 3,000/-
 • ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಮೆಳ್ತಲಿಂ.
 • ನಿಯಮಾಂನಿ ಕಸಲಿಯ್ ತಿದ್ವಣ್ ಆನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಸಂಘಟಕಾಂಚೆಂ.
 • ಹಾಸ್ಯ್ ವಿಡಿಯೊ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್. 07-05-2023, 10.00 pm IST
 • ವಿಡಿಯೊ ಧಾಡುಂಕ್ ಇಮೇಯ್ಲ್ ವಿಳಾಸ್ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ವಿಡಿಯೊ ಧಾಡ್ನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ವಿಡಿಯೊ ಧಾಡ್ತಾನಾ ಪುರ್ತೆಂ ನಾಂವ್, ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್
 • ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಹ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ವಿಡಿಯೊ 10-05-2023 (10.00 pm IST) ಥಾವ್ನ್ 30-06-2023 (10.00 pm IST) ಪರ್ಯಾಂತ್ MANDD SOBHANN YOUTUBE ಚಾನೆಲಾರ್ ಪರ್ಗಟಯ್ತಾಂವ್.
 • ಹರ್ view ಕ್ 50 ಅಂಕೆ ಆನಿ ಹರ್ like ಕ್ 200 ಅಂಕೆ ಲಾಭ್ತಲೆ.
 • ಚಡಿತ್ ಅಂಕೆ ಮೆಳುಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಡಿಯೊಕ್ ರು 5,000/- ಇನಾಮ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. (ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಆಡ್ ವಾಟೆನ್ ವೀವ್ಸ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ.)

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626