1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
216 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ 'ಚೋರ್ ಚರಣ್‍ದಾಸ್' 216 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ 'ಚೋರ್ ಚರಣ್‍ದಾಸ್'
216 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 08.12.19 ವೆರ್ ಚಲ್ಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸುನೀಲ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. more...

ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊಕ್ 15 ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊಕ್ 15 ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್
``ಖಂಚಿಯ್ ಭಾಸ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯೆ ಭಾಷೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ತೆ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಿಕಾ ಆಜ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್... more...


Jagotik Konknni Songhotton (JKS) names Michael Lobo as its Chief Patron and Joy Fernandes takes Charge as the New Chief Jagotik Konknni Songhotton (JKS) names Michael Lobo as its Chief Patron and Joy Fernandes takes Charge as the New Chief
Media Release Oct 24, 2019 : At the recently held General Assembly at the 8 Global Conclave of the Jagotik Konkani... more...

Read all news ...

 

IMAGE

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239