1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Chafra D’costa

Melvyn Rodrigues

 Eric Ozario
Agrar: Closing Ceremony of Konkani Traditional Songs' Course Agrar: Closing Ceremony of Konkani Traditional Songs' Course
The Closing Ceremony of the Konkani Traditional Songs Course, organized by Mandd Sobhann in association with the Agrar Choir, was... more...

ಆಗ್ರಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂ ಆಗ್ರಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂ
ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್ಚಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂಚಿ ದೋನ್ ಆಯ್ತಾರಾಂಚಿ ತರ್ಬೆತಿ, ಆಗ್ರಾರ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಸಾಲ್ವದೊರ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ 15.09.19 ವೆರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ. more...

ಕಲಾಂಗಣಾಕ್ ಶಕ್ತಿ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್ ಶಕ್ತಿ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ಭೆಟ್
Sep 14 : ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್, 12.09.19 ವೆರ್ ಶಕ್ತಿ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ 57 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ... more...

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ : 2019-20 ವರ್ಸಾಕ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ : 2019-20 ವರ್ಸಾಕ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್
ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹಾಚಿ 32 ವಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಸಭಾ, 01.09.19 ವೆರ್ ಚಲ್ಲ್ಲಿ. ತ್ಯೆ ದಿಸಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಕ್ ವಿಂಚುನ್... more...

Read all news ...

 

IMAGE

Home | About | Sitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Ph:0824-2230489/2232239