• ತೆಂಕೊ ಅಭಿಯಾನಾಚೊ ಡ್ರೊ
  • 246 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ - ಫುಲಾಂ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ
  • ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕೊಗುಳ್ ಲೊರ್ನಾ ಕ್ ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 246ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಫುಲಾಂ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ತೆಂಕೊ ಅಭಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಚೊ ಡ್ರೊ ಆನಿ ಲೊರ್ನಾ ಬಾಯೆಕ್ ಎದೊಳುಚ್ ಘೊಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಸಾಧನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ 5-6-2022 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಭೊವ್ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಲಾಂಗಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಐ ಸಭಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಚಿ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ.

 

ಉದ್ಯಮಿ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಮಹಿಂದ್ರಾ XUV 300 ಕಾರಾಚೆಂ ಡ್ರೊ ಚಲಯ್ಲೊ. 1301 ನಂಬ್ರಾಚೆಂ ಕೂಪನ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಅಂ ಒಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ನಶಿಬ್ ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರಾಚಿ ಚಾವಿ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ. ವೆದಿರ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ರಿಚಾರ್ಡ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಮಾರ್ಟೀನ್ ತಾವ್ರೊ ತಶೆಂಚ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲೆ. ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಸುನೀಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಬಜಾಲ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾರಿ ಡಿಸೋಜ ಹಾಂಕಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಲಿ. ಮಾಗಿರ್ ದುಬಾಯ್ಚೊ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಆರಾನ್ಹಾ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ತರ್ನೆ ಗಾವ್ಪಿ ಇಶಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆವ್ರಿಲ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಒಲಿಂಕಾ ಲೋಬೊ, ಸಲೋನಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಕ್ಯಾಲ್ವಿನಾ ಪಿಂಟೊ, ರೊಯ್ಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ, ಕ್ಲಿಯೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಆರ್ವಿನ್ ಸೇಥ್, ಲಯೋನಾ, ರೊನ್ವಿಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಐರೆಲ್ ರೇಗೊ, ರೇಹಾ ವಾಸ್, ಲಿಯೊನಾ ಡಿಸೋಜ, ರಿಯಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಶೈನಲ್ ಪತ್ರಾವೊ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಫುಡೆಂ ವರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಪದಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ್ ರೈನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚೆಂ.

ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪೊಯೆಟಿಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೆಲರಾಯ್, ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ಫೆಲ್ಸಿ ದೆರೆಬೈಲ್, ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕಾರ್ಕಳ್, ಜೊಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಲವಿ ಗಂಜಿಮಠ, ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಡೊ. ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಹಾಣಿಂ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯಾನ್ ಶೆತಾಚಿ ರಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಜಾಗೊ ಥಿರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕೊಗುಳ್ ಲೊರ್ನಾ ಲೂಯಿ ಕೊರ್ಡೆರೊ ಹಿಕಾ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಜನೆರಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಚವ್ತೊ ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಸಾಧನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಕಾರಣಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಿಕಾ ಹೊ ಮಾನ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. ಶೊಲ್, ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ, ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ರು. ಎಕಾ ಲಾಕಾಚಿ ಚೆಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಗಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಪದಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ನಾಚಯ್ಲೆಂ ಆನಿ 78 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಯಿ ತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೋಶಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ರೋಮಾಂಚಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ರೋಶನ್ ಬೇಳಾ, ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಚಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಉಮೆಶ್ ಇಡ್ಯಾ, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರೊಂತೆರೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಧಲಯ್ಲೆಂ.

ಕೊಮಿಡಿ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್, ಮರಿಯಾ ಡಿಸೋಜ ವಾಮಂಜೂರ್ ಆನಿ ಸಂದೀಪ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಹಾಣಿಂ ವಿಭಿನ್ನ್ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಮಯ್ ರಿತಿನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸೂತ್ರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಇಡಿಯೊ, ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಆನಿ ಕೊಫಿ ದೀವ್ನ್ ಸುಧಾರ್ಶಿಲೆಂ.

Click here for Photo Album

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626