"ಆಜ್ ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಪಾಂಚೆಸಾಟ್ ರಾಯ್ಭಾರಿ ಆಸಾತ್. ರಜೆರ್ ಯಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಲಗ್ತಿ ತರ್ಬೆತಿ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಮನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನೋ ತುಮಿಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಶಿಕ್ಲಲೆಂ ಫುಡೆಂ ವರಾ" ಮ್ಹಣ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಹಾಂತುಂ ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಜನರಲ್ ಮೆನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ದೊ. ರುಡೊಲ್ಫ್ ಜೊಯೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೊ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲೆಂ 10 ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರ್ `ಕಿರ್ಣಾಂ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾತ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಿತ್ರಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಮುಕಾರುನ್ ``ಹಾಂವೆಂ ಭಾಶೆಂತ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಕೊನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಂತ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊಂವ್ಕ್, ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಜ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸವೆಂ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ವಳ್ಕುಂಚಿ ಕಲಾ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್, ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್, ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಬಾಬ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ರಾಯ್ಭಾರಿಂನಿ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ವರ್ತೊ. ಆತಾಂ ಫುಡ್ಲೆ 65 ರಾಯ್ಭಾರಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾತಲಿ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ವರ್ತೊ" ಮ್ಹಣ್ ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೊ. ಜೊಯೆರಾನ್ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ.

ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಶಿಬಿರ್ ಕಶೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ? ಹ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಅಮಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ ದಾಂತಿ ಆನಿ ಹೆಜೆಲ್ ಏಂಜಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಂಕೆ ಸಂಕೆ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ. ರಿಯಾ ಮೊಂತೇರೊ, ರಿಶೊನ್ ಸ್ವೀಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಆನಿ ಮರ್ಲಿನ್ ವೇಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಆನ್ಬೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ ತರ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ಅನಿತಾ ಲೋಬೊ ಆನಿ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ.

ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಮಾನ್ ದಿಲೊ. ಶಿಬಿರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ರೈನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ, ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಡಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಪ್ರಿಥುಮಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಪ್ರೀತಿ ಲೊಪಿಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶ್ವಿಲ್ ಕುಲಾಸೊ, ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಿಂಗ್ಸ್ಲೀ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಜೀವನ್ ಸಿದ್ದಿ (ಗಾಯಾನ್), ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ರೆನೊಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ, ಆಲ್ಬನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ವ್ರೀಥನ್ ಪಿಂಟೊ, ರೊಮಾರಿಯೊ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಟೀಮ್ ಮಾಂಡ್ (ನಾಟಕ್), ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊ, ವರ್ಲಿನ್ ಗೋವಿಯಸ್, ಗ್ಲೆನಿನಾ ಸ್ಮಿತಾ, ವೆಲನಿ ಗೋವಿಯಸ್ (ನಾಚ್), ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೆಲರಾಯ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿ), ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್), ನವೀನ್ ಲೋಬೊ (ಜೆವಣ್), ಸರಿತಾ ಡಿಸೋಜ, ಸವಿತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ರೆನೊಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ತಾವ್ರೊ, ಮನೀಶ್ ಪಿಂಟೊ, ಅನಿಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಆಶೆಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, (ಸ್ವಯಮ್ ಸೇವಕ್), ಸಂದೀಪ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜೀವಿ ಶೆಟ್ಟಿ (ದಫ್ತರ್ ಸಹಾಯಕ್).

ಹ್ಯೆಚ್ ವೆಳಿಂ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ನಾಚ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಮೆಲೊಡಿಯಾ ಕುವೆಲ್ಲೊ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್, ನಾಟಕ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಜೆನಿಶಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಗುರ್ಪುರ್, ಗಾಯಾನ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಬ್ಲೆಸಿಟಾ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಆನಿ ಶಿಬಿರ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ರಿಶೊನ್ ಸ್ವೀಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಬಜ್ಪೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೆ. ವಿಭಾಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಟಾಂಕ್ ರು 2000/- ನಗ್ದೆನ್ ಆನಿ ಶಿಬಿರ್ ಶ್ರೇಷ್ಟಾಕ್ ರು. 3000/- ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ರೊನ್ವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. ವೆದಿರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ರೊಲ್ಫ್ ರಶ್ವಿತ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಎಲ್ರೀಶಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿರ್ಣಾಂ ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂಚ್ 245 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ನಾಚ್ ಆನಿ ಗಾಯಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ. ನಿಮಾಣೆಂ ನಾಟಕ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾಂನಿ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಬರೊವ್ನ್, ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊನ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಿಲ್ಲೊ 'ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ' ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. 'ಶಿರಾಂಧಾರಿಚೊ ಪಾವ್ಸ್' ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚಾಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 22 ವೆರ್ ಎಮ್ಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ. ಸೋದ್ 5 ಮ್ಯಾಂಗೋವಾ ರಾಣಿ ಕೊಗುಳ್ ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಉಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಧಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಚಿಕ್ಮಗ್ಳುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 27 ಚೆರ್ಕೆ ಆನಿ 38 ಚಲಿಯೊ ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ 65 ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಲೊ. ಶಿಬಿರಾಂತ್ ನಾಚ್, ನಾಟಕ್, ಗಾಯಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಟಿವಿ ಸಂದರ್ಶನ್ ಇತ್ಯಾದಿವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಾನ್ ಮನಿಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ-ಕಾಣಿ ಸಾಂಗುನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಲೆ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 1000/- ರುಪಯ್ ಮೊಲಾ ತಿತ್ಲೆ ಬೂಕ್ ಆನಿ ಸಿಡಿ ದಿಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಆನಿ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಜೆಚೆ ಧಾ ದೀಸ್ ಮಜೆನ್ ಸಾರುನ್ ಆನಿ ಭಾಶೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡುನ್, ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಉಜಾಳಾವ್ನ್, ಹಿಂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ...? ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ಫುಡ್ಲೆಂ ಶಿಬಿರ್...? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಘರಾ ಗೆಲಿಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626