ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 270 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ  ಕಲಾಕುಲ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ `ಐಸಿಯು'  ನಾಟಕ್ ಜೂನ್ 02, 2024 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ನಾಟಕ್ ಮೊಗಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಖಜನ್ದಾರ್ ಜೆರಿ ಕೊನ್ಸೆಸೊನ್ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ 'ಐಸಿಯು' ನಾಟಕ್ ಕಲಾಕುಲ್ ರೆಪರ್ಟರಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಖೆಳೊವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೊ. ವೆನಿಶಾ ಗುರ್ಪುರ್, ವಿನ್ಸನ್ ಕಿರೆಂ, ಜೊಯ್ಸನ್ ತಲಪಾಡಿ, ವರ್ಷಿತಾ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಆನಿ ಡಾರ್ವಿನ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಣಿಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡಾ ವಿನ್ಯಾಸ್ ತರ್ ಸಂದೀಪ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣೆಂ ವೆದಿ ಸಜೊವ್ಣಿ ಕರ್ನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಸವಿತಾ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಿಣೆಂ ವೇಸ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ.  ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪಡೀಲ್ ದಿವೆ ಆನಿ ಸುರಭಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಆವಾಜ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ. ನಾಟಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ನ್‌, ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ನಾಟಕ್‌ ಸಾದರ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್‌ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟಯ್ಲಿ.

ಹೊ 2023-24 ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ಕಲಾಕುಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ನಾಟಕ್ ಆಸುನ್ ಜುಲೈ ಥಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಲಿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626