ಮಾಂಡ್‌ ಸೊಭಾಣ್‌ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆಂ 22 ವೆಂ ಆನಿ ರೊನಿ ಅರುಣ್‌ ಹಾಣೆಂ ಲಿಖ್ಲಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ ʻರಿಕ್ಷಾ ಡೈರಿʼ 09.05.24 ವೆರ್‌ ಉಲ್ಲಾಳ್‌ ಸೋಮೇಶ್ವರ್‌ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್‌ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್‌ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್‌ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಲ್ಗಡಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶಕಿ ಗ್ಲೇಡಿಸ್‌ ರೇಗೊನ್‌ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್‌ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲ್‌ ಸಯ್ರೊ ಪಶ್ಚಿಮ್‌ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಸಾಂಕ್ತಿಸ್‌ ಹಾಣೆಂ ಬರೆಂ ಮಾಗುನ್‌ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಂಡ್‌ ಸೊಭಾಣಾಚಿ ವರ್ತಿ ದೇಣ್ಗಿ ಆಸಾ. ರೊನಿ ಅರುಣಾ ತಸಲೆ ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಥಳಾವ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್‌ ಬರೊಂವ್ಕ್‌ ಸಕ್ತಾತ್‌ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್‌ ಆಂವಡ್ತಾತ್‌ ಮ್ಹಣ್‌ ಸಂತೊಸ್‌ ಉಚಾರ್ಲೊ.

ವೆದಿರ್‌ ಮಾಂಡ್‌ ಸೊಭಾಣ್‌ ಗುರ್ಕಾರ್‌ ಎರಿಕ್‌ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ತೆಲೊಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್ಲಲಿಂ. ಬರೊವ್ಪಿ ರೊನಿ ಅರುಣಾನ್‌ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್‌ ಉಲೊವ್ಪ್‌ ದಿಲೆಂ ತರ್‌ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್‌ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

ರಿಕ್ಷಾ ಡೈರಿ ದಿರ್ವೆಂ ನೆಮಾಳ್ಯಾರ್‌ ಪರ್ಗಟ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 44 ಲೇಕನಾಂಚೊ ಫುಂಜೊ. ಹಾಂತುಂ ಲೇಖಕಾನ್‌ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಭೊಗುಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸುರಸ್‌ ಶೈಲೆನ್‌ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಲಾಕಾರ್‌ ವಿಲ್ಸನ್‌ ಕಯ್ಯಾರಾನ್‌ ಸೊಭಿತ್‌ ಫೊರ್‌ ಸೊಡಯ್ಲಾ ಆನಿ ಕವಿ ಟೈಟಸ್‌ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಸುರ್ವಿಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.‌ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌ ಗ್ಲೇಡಿಸ್‌ ರೇಗೊ ಅನುದಾನಾಖಾಲ್‌ ಛಾಪ್ಚೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‌. ರೊನಿ ಅರುಣಾನ್‌ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಬಿಡಾರ್‌ (ಸೃಜನಾ ಪ್ರಕಾಶನ್)‌ ಆನಿ ಥಕಾನಾತ್ಲಲೊ ಝುಜಾರಿ (ಮಾಂಡ್‌ ಸೊಭಾಣ್‌ ಪ್ರಕಾಶನ್‌ ದೋನ್‌ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್.‌ ಥಕಾನಾತ್ಲಲೊ ಝುಜಾರಿ ಪುಸ್ತಕಾಕ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸ್ತಕ್‌ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (2015) ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.‌ ‌

124 ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್‌ ರು 120/- ತರೀ ಮಾಂಡ್‌ ಸೊಭಾಣ್‌ ದಫ್ತರಾಂತ್‌ ಆನಿ ರೊನಿ ಅರುಣಾಲಾಗಿಂ 100/- ರುಪ್ಯಾಂಕ್‌ ಮೆಳ್ತಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626