217 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 05.01.2020 ವೆರ್ ಚಲ್ಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾಪ್ ಚೇತನ್ ಲೋಬೊನ್ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಮಾನ್ ದಿಲೊ. ವೆದಿರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲೊ.

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ, ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಕಥಾಕಾರ್ ಸ್ಟೇನ್ ಆಗೇರಾ ಮುಲ್ಕಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಚಾ-ಕಾಫಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾಟ್‌ಹಿಲ್ಲಾಚೊ ಆನಾಮಿಕ್ ಕಥಾಪೆಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ.

ರೋಹನ್ - ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ - ಮನೀಶ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣಿಂ ನಿರ್ದೇಶನ್, ಸಂಗೀತ್, ವೆದಿ ಸಜವ್ಣಿ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ.

ಮನೀಶ್ ಕಲಾಕುಲ್, ಮರ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರೊವಿಟಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಸ್ವೀಡಲ್ ಮೊನಿಸ್, ಆಶೆಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ಲೋಬೊ, ಮರಿಯಾ ಮೊಂತೇರೊ, ನಿಶೆಲ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಡಿಸೋಜ, ಸಲೋಮಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ವೆಲೆಂಟಿನೊ ಲೋಬೊ, ರೋಹನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ನಟನಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲಿಂ.

2002 ಜನೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಮಾಂಚಿಯೆನ್ 19 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲಾ.

ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ : ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊ @ ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626