ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣಾಚೆ ನವೆ ನಾಚ್ಪಿ ಇತ್ಲೆ ತಾಲೆಂತ್ವಂತ್ ಆಸಾತ್, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜೋಶಾನ್ ನಾಚ್ತಾತ್, ನಾಚ್ಪಾ ಮೆಟಾಂನಿಂಚ್‌ ವೆದಿಕ್‌ ಉಜೊ ಲಾಂವ್ಕ್‌ ಸಕ್ತಾತ್‌ ಮ್ಹಣ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ. 2024 ಎಪ್ರಿಲ್‌ 07 ವೆರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್‌ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್‌ ʻನವಿಂ ವಜ್ರಾಂʼ ನಾಂವಾರ್‌ 268 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್‌ ಜಾಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲಾ, ಬಾಯ್ಲಾ ಮಸಾಲಾ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್‌ ಹಿಪ್‌ಹೊಪ್‌, ಬೊಲ್‌ರೂಮ್‌, ಲಿರಿಕಲ್ ಹೆ ನಾಚ್ಪಾ ಪ್ರಕಾರ್‌ ಸಾದರ್‌ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳಿಯಾಂನಿ ಮಳಬ್‌ ಶಿಂದುನ್‌ ಗೆಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ ಉಡ್ತ್ಯಾ ನಾಚ್ಪಾ ಪದಾಂಚೊ ಉಣವ್‌ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜುನ್‌ ಮಾಂಡ್‌ ಸೊಭಾಣಾನ್‌ ನವಿಂ ಉಡ್ತಿಂ ಪದಾಂ ರಚ್ಚೊ ಸುವಾಳೊ ರಚುನ್‌ ದಿಲ್ಲೊ. 25 ಪದಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ತಾಂತುಂ 3 ಪದಾಂ ಎದೊಳುಚ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್‌ ಪಡ್ಲಿಂ. ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ 22 ಪದಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ವಿಂಚುಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಪದಾಂಕ್‌, ತಾಳೆ ಸಜಯ್ಲೆ. ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ಲೆಂ. ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ನಾಚ್ಪಾ ತಾಂಕ್ ಪರತ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಹೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ 18 ಜಣಾಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ.. ಆನಿ 268 ವ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆ ಥಾವ್ನ್‌ 10 ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ನಾಚ್ಪಾ ಪದಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲಿಂ. ವೆಗಿಂಚ್ ಹಿಂ ಪದಾಂ ಸ್ಪೋಟಿಫೈ ಆನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಾರ್ ಮೆಳ್ತಲಿಂ.

ಸುರ್ವೆರ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಜೆನ್ಸಿಸ್‌, ಮಂಗ್ಳುರ್‌ ಹಾಚೊ ಮುಖೆಸ್ತ್‌ ಸಂತೋಶ್‌ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‌ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್‌ ಮಾರುನ್‌ ಕಾರ್ಯಾಕ್‌ ಚಲಾವಣ್‌ ದಿಲೆಂ. ಗುರ್ಕಾರ್‌ ಎರಿಕ್‌ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತ್‌ ದಿಲೊ.

ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೆಲರಾಯ್, (ರಾನಾಕ್ ವಚುಂಯಾಂ, ಮೊಗಾ ಫೈಸಲ್, ಪುನ್ವೆಚ್ಯೆ ರಾತಿಂ, ನಾಚ್ ಗೊ ಬಾಯೆ), ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ (ಘಡಾಮೊಡಿ), ಲುಸಿಫೆರ್ (ಬಾಯ್ಲಾ ನಾಚ್)‌, ಜೊಯೆಲ್ ಪಿಂಟೊ ಇಜಯ್, (ಮೋಗ್ ಕಸೊ ಆಸ್ತಾ?), ಆಲ್ಬನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಹೊನ್ನಾವರ್ (ಹುನ್ ಹುನೀತ್ ಕಾಳೀಜ್), ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ತಾಕೊಡೆ (ಊಟ್ ಮನ್ಶಾ ) ಆನಿ ಸಪ್ನಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ವಾಮಂಜೂರ್ (ಯೇಗೊ ಚೆಡ್ವಾ) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್‌ ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ, ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕ್ರೀಥನ್ ಡಿಸೋಜ, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಜೀವನ್ ಸಿದ್ದಿ ಮುಂಡಗೋಡ್, ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ತಾಕೊಡೆ, ಸ್ಟೀವನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ , ಸಪ್ನಾ ಸಲ್ದಾನ್ಹಾ, ವಾಮಂಜೂರ್ ತಶೆಂಚ್‌ ರೋಶನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೇಳ ಹಾಣಿಂ ಸುಮಧುರ್‌ ತಾಳೆ ಸಜಯ್ಲ್ಯಾತ್.‌ ರೈನಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಕೇತನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಆರ್ವಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಕ್ರೀಥನ್ ಡಿಸೋಜ, ಜೀವನ್ ಸಿದ್ದಿ ಮುಂಡಗೋಡ್‌, ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಆನಿ ರೋಶನ್ ರೊಕ್ಕೊ, ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಧುರ್‌ ಗಾಯಾನಾನ್‌ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್‌ ಜೀವ್‌ ದಿಲ್ಲೊ.

ರಾಹುಲ್‌ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ನಾಚ್‌ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್‌ ಗ್ಲೆನಿನಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಟಾ, ವೆನಿಯಾ, ಮೆಲೊಡಿಯಾ, ವರ್‍ಲಿನ್, ವೆಲೆನಿ, ಕ್ರಿಶೆಲ್, ಇಲೆಯ್ನ್, ಸಾನಿಯಾ, ಲಿಯಾನಾ, ರೆನಿಶಾ, ಸೂಜಲ್, ಜೊಯ್ಸನ್, ಮನೀಶ್, ಶೊನ್, ರೋಹನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಾಚಾಂನಿ ವೆದಿಕ್‌ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲೊ. ತೊ ಸ್ಪಿರಿತ್‌, ತೊ ಜೋಶ್‌, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್‌ಯಿ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್‌ ನಾಚಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ರೋಶನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, (ಲೀಡ್‌ ಗಿಟಾರ್)‌, ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಕೀ ಬೋರ್ಡ್)‌, ಸಂಜೀತ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಡ್ರಮ್ಸ್) ಆನಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಡಿಸೊಜಾ (ಬೇಜ್‌ ಗಿಟಾರ್)‌ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾನ್‌ ಹ್ಯೆ ಸಾಂಜೆಕ್‌ ವೆಗ್ಳಿಚ್‌ ಉಂಚಾಯ್‌ ದಿಲಿ.

ವಿಭಿನ್ನ್‌ ಪ್ರಯತ್ನ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ 10 ಪದಾಂಚಿ ವಳಕ್‌ ಕರುಂಕ್‌ 10 ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕಾಂಕ್‌ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಂಜನಾ ರಿವಾ ಮತಾಯಸ್, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲೋಬೊ ಆಗ್ರಾರ್, ಯೋಗಿತಾ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ಸವಿತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ವಾಮಂಜೂರ್, ಆನ್ವಿಟಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಸಂದೀಪ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ನೇಹಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ವೆನಿಶಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಗುರ್ಪುರ್, ವಿನ್ಸನ್ ಮತಾಯಸ್ ಕಿರೆಂ, ಡೆಲಿಶಿಯಾ ಪಿರೇರಾ ಹಾಣಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ನಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‌, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್‌ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್‌ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್‌ ಶೈಲೆನ್‌ ವಳಕ್‌ ಕರುನ್‌ ದಿಲಿ.

ಕಾರ್ಯಾಮಧೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್‌ ಪುಲಾಚೊ ಮಾನ್ ದಿಲೊ. ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ರಿತೇಶ್‌ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅರುಣ್‌ ರಾಜ್‌ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‌ ಆನಿ ಎಲ್ರೊನ್‌ ರೊಡ್ರಿಗಸ್‌ ಹಾಣಿಂ ಫುಲಾಂ ಮಾನ್‌ ದಿಲೊ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೊ ಕೇರನ್‌ ಮಾಡ್ತಾನ್‌ ಚಲೊವ್ನ್‌ ವೆಲೆಂ.‌ ಸಂದೀಪ್‌ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚಿ ವೆದಿ ಸಜೊವ್ಣಿ ಸೊಭಿತ್‌ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸುರಭಿ ಸೌಂಡ್ಸ್‌ ಹಾಂಚೊ ಆವಾಜ್‌ ಆನಿ ಏಂಜಲ್ಸ್‌ ಪಡೀಲ್‌ ಹಾಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡಾ ವಿನ್ಯಾಸ್‌ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626