"ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಂಗ್ರಾ ನಗ್ ಪರ್ನೆಂ ಜಾತಾನಾ ಸೊನಾರಾಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ವೋಪ್ ಲಾಯ್ತಾಲಿ ಆನಿ ತೆ ನವೆ ಜಶೆಂ ಜಾತಾಲೆ. ಹಾಂಗಾ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ವೋಪ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್‍ಬಾಯೆಚಿ ಸಂಧಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ತುಮಿ ತಾಂಚೊ ಬರೊ ವಾಪಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೊ 27.04.24 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ 9 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ವೋಪ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಜೆ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾತ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ರಿತೇಶ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಹಾಣೆಂ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾ ರಂಗ್ ಶಿಂವ್ರಾವ್ನ್, ವಿಶಿಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಶಿಬಿರಾಚಿ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಮಾನ್ ದಿಲೊ. ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿಂಚಿ ವಳಕ್ ಸಭೆಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

ಅರುಣ್‌ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಶಿಬಿರಾವಿಶಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ಕೇರನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಶಿಬಿರ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್‌ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್‌ ಶಿಬಿರಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್‌ ಕಳಯ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ವೋಪ್ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ವಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ 31 ಚಲಿಯೊ ಆನಿ 27 ಚಲೆ ನಾಚ್ ವಾ ನಾಟಕ್ ವಾ ಗಾಯಾನ್ (ಖಂಚೊಯ್ ಏಕ್ ವಿಭಾಗ್) ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂ ಭಾಷಣ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಶಿಕ್ತಾತ್. ತಾಣಿಂ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಯ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ 269 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ತಾತ್.

1999 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಿಂ ಶಿಬಿರಾಂ ಚಲ್ತಾತ್ ಆಸುನ್ (ಕೊರೊನಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಸೊಡ್ನ್) ಹಜಾರಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಚಡೊವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸಾ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626