ಶಿಬಿರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್: ಜಿಯಾನ್ನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ 
 
ವಿಭಾಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್: ಶರ್ಲಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಬೊಂದೆಲ್ (ನಾಚ್), ಆಲನಿ ದಾಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ (ನಾಟಕ್),  ವಿಯೊನಾ ಜಾನಿಸ್ ಪಿಂಟೊ (ಗಾಯಾನ್) ಸಂಜನಾ ರಿವಾ ಮತಾಯಸ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿ)
 
ವೋಪ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ಕಲಾಂಗಣಾಚಿ ಉಗ್ತಿ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಚ್ ನಾಟಕ್ ಗಾಯಾನ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರ್ವಿಂ ರಂಗ್ರಂಗಾಳ್ ಕೆಲಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳಿಂಯಾಂನಿ ಕಲಾಂಗಣಾ ವಯ್ಲೆಂ ಮಳಬ್ ಶಿಂದುನ್ ಗೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ನೋವ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ವೋಪ್ ಕಾಡ್ಲಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪರ್ಜಳ್ಳಿಂ. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ನಿರ್ವಹಣ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿಂಚ್ ಭೊವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಕಲಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಂಚಾಚಿ ದಾನಿ ನೋರಿನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಹಿಚ್ಯಾ ಗೌರವಾರ್ಥ್ ಹೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಡೊ. ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶಕ್ ಕಲಾ ವಿಶ್ವ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಮೈಸೂರ್ ಹಾಂಚಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಆಸುಲ್ಲಿ.
 
2024 ಮಾಯ್ 05 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೋಪ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಚೇರ್ಮನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಹಾಣಿಂ "ಆಜ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ನವ್ ದಿಸಾಂನಿ ಶಿಕ್ಲಲೆಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಉಜಳಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಅಸಲಿಂ ಶಿಬಿರಾಂ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕೀನ್ಪಣಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಾನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ ತೊಕ್ಣಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ನೋರಿನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾನ್ ಚಿಂತುನ್ ಭಾವುಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಗೌರವಾರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಶಿಬಿರ್ ತಿ ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಘಾಲ್ತಲಿʼʼ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ತಾಣೆಂ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡುಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ದುಡು ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ.  ಶಿಬಿರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ  ಜಿಯಾನ್ನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ (ರು. 3000/-) ವಿಭಾಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಜಾವ್ನ್ ಶರ್ಲಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಬೊಂದೆಲ್ (ನಾಚ್), ಆಲನಿ ದಾಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ (ನಾಟಕ್),  ವಿಯೊನಾ ಜಾನಿಸ್ ಪಿಂಟೊ (ಗಾಯಾನ್) ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ವಿಭಾಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸುನ್ ಸಂಜನಾ ರಿವಾ ಮತಾಯಸ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ರು 2000/- ಲೆಕಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆ.
 
ಮಾನಾಚಿ ಸಯ್ರಿ ಡಾ. ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಆನಿ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚಿ ಸಾಂದೊ ವಿದುಷಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಶೆಣೈ ಹಿಣೆಂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.
 
ಆನ್ವಿಲಾ ಡಿಸೋಜ, ರೋಹನ್ ಡೆಸಾ ಆನಿ ಆಲಿಟಾ ಡಿಆಲ್ಮೇಡಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಆಶ್ವಿನ್ ಕುಲಾಸೊ, ಬ್ಲೆಸಿಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆನಿ ಸ್ವೀಡಲ್ ಫುರ್ಟಾಡೊನ್ ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲೆ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಆನ್ಬೋಗ್ ಲೊಕಾಸಮೊರ್ ದವರ್ಲೆ.
 
ಸಂಜನಾ ಮತಾಯಸ್, ಜೆನಿಶಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಮೆಲೊರಾ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಸ್ವರಚಿತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಎರಿಕಾ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ತರ್ಬೆತ್ದಾರಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ವಾಚ್ಲಿಂ ತರ್, ಅನುಶ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಶಾರೊನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಅಶ್ವಿಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಖಾತಿರ್ ನಾಂವಾಂ ವಾಚ್ಲಿಂ. ಲೆನ್ವರ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಮಾಂಚಿಯೆಚ್ಯೊ ಕಳವ್ಣ್ಯೊ ದಿಲ್ಯೊ. ಜಿಯಾನ್ನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. 
ಆಲನಿ ದಾಂತಿ ಆನಿ ಕ್ರಿಶಲ್ ಆಲ್ಮೇಡಾ ಹಾಣಿಂ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಶೊನ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಆನಿ ವಿಯೊನಾ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.
 
ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ಸಂಘಟಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಆನಿ ತರ್ಬೆತ್‌ದಾರಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ರೈನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಜರ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ.
 
ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟೆಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ.
 
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂಚ್ 269ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಸೊಭಯ್ಲಿ. ನಾಚ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂಡೊ, ದೆಖ್ಣಿ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಾ ಮಸಾಲಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಗಾಯಾನ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್), ಗುಮ್ಟಾ ಪದ್ – ಕಲ್ವಂತಾಚ್ಯಾ ಕಮ್ರಾವೆರಿ (ಚಾಫ್ರಾ) ವೇರ್ಸ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಜಾಲಾ (ಫ್ರೆಡ್ ಕುಮಾರ್/ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ) ಹಿಂ  ಪದಾಂ ಸೊಭಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ಆಶ್ವಿನ್ ಕುಲಾಸೊನ್ ಕೀ ಬೋರ್ಡಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ, ವಿಕಾಸ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಆನಿ ಧಾಕ್ಟೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ನಾಟಕ್, ನಾಟಕ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. 
 
ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ವಾವುರ್ಲಲೆ ತರ್ಬೆತ್‌ದಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಣಾರ್ ಆಸಾತ್ – ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ (ನಿರ್ದೇಶಕ್), ಲುವಿ ಜೆ ಪಿಂಟೊ (ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್), ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ (ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್). ರೈನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಸಪ್ನಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಆಶ್ವಿಲ್ ಕುಲಾಸೊ (ಕೀ ಬೋರ್ಡ್) ಹಾಣಿಂ ಗಾಯಾನ್ ವಿಭಾಗ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ. ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊ, ಡೆಲಿಶಿಯಾ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಸೂಜಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ನಾಚ್ ನಾಚಯ್ಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ವಿದ್ದು ಉಚ್ಚಿಲ್, ನಿಯತಿ ಕರ್ಕೆರಾ, ಆಮ್ರಿನ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣಿಂ ನಾಟಕ್ ವಿಭಾಗ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ ತರ್, ಕಲಾಕುಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೆನಿಶಾ, ಡಾರ್ವಿನ್, ವಿನ್ಸನ್ ಆನಿ ಜೊಯ್ಸನಾನ್ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ದಿಲೊ. 
 
ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಯ್ಲಿ ತರ್, ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಆನಿ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಣಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಮನೀಶ್ ಪಿಂಟೊನ್ ನವ್ಯಾ ರಿತಿಚೆ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಸುಡಾಳಾಯ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಫ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಟರರ್ಸ್, ಬಜಾಲ್ ಹಾಣಿಂ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಖಬಡ್ದಾರಿ ಘೆತ್ಲಲಿ. ಸರಿತಾ ಡಿಸೋಜ, ಸವಿತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಸಂದೀಪ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ದೀಸ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿನ್ ಶಿಬಿರ್ ಭೋವ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.
 
ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಫಕತ್ ಭಾಸ್, ನಾಚ್ ನಾಟಕ್, ಗಾಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವೇಳ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆನಿ ಶಿಸ್ತ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲಿಂ. ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಮಹತ್ವ್, ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಖೊಡಿ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಜೇಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಲಿಂ. ಕವಿತಾ ಘಡುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲಿಂ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಮಹತ್ವ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಚಿ ಶಿಂಖಳ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲಿಂ.  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯೆಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ತಿ ಉರೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುಂಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜೆ. 
 
 
ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಲಿಂ ವೋಪ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ : (59)
 
ನಾಚ್ : (18)
ಆಲಿಟಾ ಆಲ್ಮೇಡಾ ಪಾಲ್ದಾನೆ, ಆಶೆಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಕೊರ್ಡೆಲ್, ಕ್ರಿಶಾ ಡಾಯಸ್ ಬೊರಿಮಾರ್, ಕ್ರಿಶೆಲ್ ಡಿಆಲ್ಮೇಡಾ ಕೊರ್ಡೆಲ್, ಎರಿಕಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಕೈಕಂಬ, ಜಿಯಾನ್ನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ, ಮರ್ಸಿನಾ ಲೋಬೊ ಕೊರ್ಡೆಲ್, ನಿಕೊಲ್ ಡಿಸೋಜ ಮೊಡಂಕಾಪ್, ಪ್ರೇರಣಾ ಡಿಸೋಜ ಅಜೆಕಾರ್, ರೈನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹೊನ್ನಾವರ್, ಶರ್ಲಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಬೊಂದೆಲ್, ಸೊನಿಯಾ ಸಿದ್ದಿ ಹಳಿಯಾಳ್, ಸ್ಟೆಸಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹೊನ್ನಾವರ್, ಸ್ವೀಡಲ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಆಶೋಕ್ ನಗರ್, ಐಝನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್, ಪ್ರಿಸ್ಟನ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಕೊರ್ಡೆಲ್, ರೊಯ್ಸ್ಟನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಕೊರ್ಡೆಲ್, ಸಾವಿಯೊ ಮಿನೆಜಸ್ ಕೈಕಂಬ
 
ನಾಟಕ್ : (22) ಆಲನಿ ದಾಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲ್, ಆನ್ವಿಲಾ ಡಿಸೋಜ ಬೊಂದೆಲ್, ಹೆಝೆಲ್ ಡಿಸೋಜ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಜೆನಿಶಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಗುರ್ಪುರ್, ಲರಿಸ್ಸಾ ಡಿಸೋಜ ರಾಣಿಪುರ, ಮರಿಸ್ಸಾ ಲೋಬೊ, ಬೆಂದುರ್, ಸಂಜನಾ ಮತಾಯಸ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಅಭಯ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಕುಡುಪು, ಆಲ್ಸ್ಟನ್ ಲೋಬೊ ಮೇರ್ಲಪದವ್, ಅನೊಶ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಅಶ್ವಿಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಪಾಲ್ದಾನೆ, ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಲಾಸೊ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಕ್ರಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವ ಕುಡುಪು, ಐಡನ್ ವಾಸ್ ಆಮ್ಟಾಡಿ, ಜೊಯ್ಲನ್ ಡಿಸೋಜ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಲೆನ್ವರ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಕೊರ್ಡೆಲ್, ಪ್ರೇರಣ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ರಾಣಿಪುರ, ರೋಹನ್ ಡೆಸಾ ನಿಟ್ಟೆ, ರೊವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಾಲ್ದಾನೆ, ಶರ್ವಿನ್ ಪತ್ರಾವೊ ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಶೊನ್ ಗೋಮ್ಸ್ ತೊಡಂಬಿಲ, ಸ್ಟೀವ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್.
 
ಗಾಯಾನ್ : (19) ಬ್ಲೆಸಿಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹೊನ್ನಾವರ್, ಕ್ರಿಶೆಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಕುಡುಪು, ಮೆಲಿಶಾ ಲೋಬೊ ಪಾಲ್ದಾನೆ, ಮೆಲೊರಾ ಡಿಸೋಜ ಮೊಗರ್ನಾಡ್, ರೀಶಲ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ನೀರುಡೆ, ರಿಯೊನಾ ಕೊರೆಯಾ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ರಿಯೊನ್ನ ಮೊಂತೇರೊ ಪಾಲ್ದಾನೆ, ಸೆನ್ಸಿಯಾ ಡಿಸೋಜ ರಾಣಿಪುರ, ಶಾರೊನ್ ಪಿಂಟೊ ಶಿರ್ತಾಡಿ, ಸೋನಲ್ ಸಿದ್ದಿ ಹಳಿಯಾಳ್, ವಿಯೊನ್ನಾ ಪಿಂಟೊ ಬಜ್ಜೋಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ ಡಾಯಸ್ ಬೊರಿಮಾರ್, ಇವಾನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಗಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ, ಪೇಯ್ಟನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಬಿಜಯ್, ಪ್ರಥ್ವಿನ್ ಡಿಸೊಜ ಅಜೆಕಾರ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ ಕುಡುಪು, ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಮಿರಾಂದಾ ಗಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ, ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜ ಮೊಗರ್ನಾಡ್, ವೆಲ್ರೊನ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ.
 
 
 
 
 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626