ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಪೋಷಕ್ ಫಾ. ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಂದೋಡ್ಕರ್ ಮುಂಬಯಿ ಡೊಕ್‌ಯಾರ್ಡಾಚ್ಯಾ ರೋಸರಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆಘರಾಂತ್ ಆಜ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೆ. ಫಾಲ್ಯಾಂ 02-09-2020 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10.00 ವೊರಾರ್ ಬೆಂಡ್ರಾ ಸಾಂತ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮರ್ಣಾವಿಧಿ ಚಲ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮುಂಬಯ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

1996 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಲಾಂಗಣ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಜಿಎಂಬಿ ಲುದ್ರಿಗ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ದಾನಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಜಮೊವ್ನ್, ಬಾಂದ್ಪಾ ಕಾಮ್ ಸಂಪೊಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಿ ಸೆವಾ ವಳ್ಕುನ್ ಸಭಾಂಗಣ್ ತಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ರೇಸಿ ಗಂಗಾ ನಾಯ್ಕ್ ಬಂದೋಡ್ಕರ್ ಹಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಅರ್ಪಿಲಾಂ. ತೆ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಮಿತಿಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾನ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 20 ವರ್‍ಸಾಂ ಆಸುಲ್ಲೆ.

2018 ಎಪ್ರಿಲ್ 15 ವೆರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷೆಚೊ ಮಾಣಿಕೋತ್ಸವ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಸಂಗೀತ್-ನಾಚ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ತಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಕಲಾಂಗಣ್ ಚೇರ್‌ಮೇನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಮುಂಬಯಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೆ ದೂಖ್ ಉಚಾರುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಸಣ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾತ್.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626