ಕರೆಜ್ಮಾ ಕಾಳಾರ್‌ ಹಾಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೆಪಾಂತ್‌ ಧರ್ಮ್‌, ಧಾರ್ಮಿಕ್‌, ಭಾವಾಡ್ತ್‌, ಭಾವಾಡ್ತಿ ಹಾಂಚೆ ಮದ್ಲಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್‌ ರಿತಿನ್‌ ದಾಕೊವ್ನ್‌, ಚಿಂತ್ಪಾಕ್‌ ಈಟ್‌ ದಿಲ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ʻಸಾತ್ವೊ ಉಪಾದೆಸ್‌ʼ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್‌ಭರ್‌ ಲೊಕಾಕ್‌ ರುಚ್ಲೊ.

ಮಾಂಡ್‌ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್‌ 267 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್‌ 03.03.24 ವೆರ್‌ ಹೊ ನಾಟಕ್‌ ಸಾದರ್‌ ಜಾಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್‌ ಮನೀಶ್‌ ಪಿಂಟೊ, NSD ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್‌ ವ್ಹಾಜೊವ್ನ್‌ ಕಾರ್ಯಾಕ್‌ ಚಲಾವಣ್‌ ದಿಲೆಂ. ವೆದಿರ್‌ ಎರಿಕ್‌ ಒಝೇರ್‌, ಲುವಿ ಪೀಂತ್‌ ಆನಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್‌ ಹಾಜರ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಕೇರನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್‌ ಕಳೊವ್ಣ್ಯೊ ದಿಲ್ಯೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಅರುಣ್‌ರಾಜ್‌ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಬರೊವ್ನ್‌, ನಿರ್ದೇಶನ್‌ ದಿಲ್ಲೊ ಮಾಂಡ್‌ ಪಂಗ್ಡಾನ್‌ ಕಲಾಕುಲ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್‌ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೊ ʻಸಾತ್ವೊ ಉಪಾದೆಸ್‌ʼ ನಾಟಕ್‌ ಸಾದರ್‌ ಜಾಲೊ. ಚೊರಾಚೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್‌, ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ಮೊವಾಳ್‌ಪಣ್, ಧರ್ಮ್‌ ಆನಿ ಪುರೋಹಿತ್‌ಶಾಹಿ ಮಧ್ಲ್ಯೊ ಸಂಬಂಧಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಸಂಘರ್ಷಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ದೋನ್‌ ಪಾತ್ರಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್‌ ಸರಾಗ್‌ ವ್ಹಾಳ್ಳ್ಯೊ ಆನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್‌ ಹಾಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಉಪೆಲೊ, ಭೊಗ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಂನಿ ತೊವ್ಲೊ. ಕೊಣಾಚೆ ದೊಳೆ ಭಿಜ್ಲೆ, ಕೊಣೆ ನಾಕ್‌ ಪಿಳ್ಳೆಂ.‌ ಮಧೆಂ ಏಕ್‌ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಮಾಜಿ ಭಿತರ್ಲೊ ಸಾಂತಾಂತೊನ್‌ಯಿ ವೆದಿರ್‌ ಯೇವ್ನ್‌ ಗೆಲೊ.

ಸಂದೀಪ್‌ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್‌ ಚೋರ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಆನಿ ಜೀವನ್‌ ಸಿದ್ದಿ ಪಾದ್ರ್‌ ವಿಗಾರ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ನಾಟಕಾಂತ್‌ ಜಿಯೆಲೆ ಆನಿ ರೈಸಾಲೆ. ಜೊಯ್ಸನ್‌, ವೆನಿಸ್ಸಾ, ವರ್ಷಿತಾ, ಡಾರ್ವಿನ್ ಆನಿ ಸವಿತಾ ಹಾಂಚೆ ಖಿಣಾಚೆ ಪಾತ್ರ್‌ ತರೀ, ನಾಟಕ್‌ ಉಕೊಲ್ಚ್ಯಾಂತ್‌ ಸುಫಳ್‌ ಜಾಲೆ. ಎಲ್ರೊನ್‌ ಆನಿ ವಿನ್ಸನಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್‌ ಆನಿ ವಿಕಾಸಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡಾ ವಿನ್ಯಾಸ್‌ ಪೂರಕ್‌ ತರ್‌, ಮನೀಶಾಚೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್‌ ಸಹಕಾರ್‌ ತಶೆಂಚ್‌ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಉಣ್ಯಾ ವಸ್ತುಂನಿ ಸಜೊವ್ಣಿ, ವೆದಿಕ್ ಭರ್ಮ್‌ ದೀಂವ್ಕ್‌ ಸಕ್ಲಿ. ವೆದಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಆಮ್ರಿನ್‌ ಡಿಸೊಜಾಚೊ ಸಹಕಾರ್‌ ಆಸ್ಲೊ.

ದೇಡ್‌ ವೊರಾಂಚೊ ಹೊ ನಾಟಕ್‌ ಗಾಂವಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್‌ ತಯಾರ್‌ ಆಸಾ. ಚಡಿತ್‌ ಮಾಹೆತಿಕ್‌ (63640 22333) ಸಂಪರ್ಕ್‌ ಕರ್ಯೆತಾ.

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626