``ಖಂಚಿಯ್ ಭಾಸ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯೆ ಭಾಷೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ತೆ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಿಕಾ ಆಜ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ತಿಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆರಾಂನಿಯ್ ಭಾಶೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್’’ ಮ್ಹಣ್ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ಆಲ್ಮೇಡಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ತೊ ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 15 ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

ವೊವಿಯೊ ವೆರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಿಕಾ ಶೊಲ್, ಫುಲಾಂ-ಫಳಾ, ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ 25,000 ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾ ತರ್ಪೆನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಐರಿನ್ ಹಿಕಾ ಫುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ.

ಡೊ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ಲೊ. ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಲುವಿ ಜೆ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ನವೀನ್ ಲೋಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲೋಬೊ ಆಗ್ರಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವಂದಿಲೆ.

215 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಬಿಂದಾಸ್ 2.0

ನವೆಂಬ್ರ್ 03, 2019 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 215 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ದೊ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಸೊಜ್ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ, ದುಬಾಯ್ ಹಾಣಿಂ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾತ್ ದಾಂತಿ ಬ್ರರ‍್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಬಿಂದಾಸ್ 2.0 ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಎರಿಕ್-ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅರುಣ್-ಆಂಜೆಲಿನ್ ದಾಂತಿ, ಡಾ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಆಳ್ವಾ, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ, ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ, ಇಕ್ಬಾಲ್, ನಿಶಾ ದಾಂತಿ, ಜೊಯೆಲ್ ಅತ್ತೂರ್, ವೆಲೆಂಟಿನಾ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಕ್ಯಾರಲ್ ದಾಂತಿ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಟ್ರಿನಾಲ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ.

ಬಿಂದಾಸ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಕುಳೆ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆ. ರೋಶನ್ ಬೆಳಾ, ವಿಜ್ಜು, ರಾಜ್ ಆನಿ ರಾಜ್ ಹಾಣಿಂ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಅಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ಸಾನ್ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದುನ್, ಆಲ್ವಿನ್ ಪೆರ್ನಾಲಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626