ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ 248 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಆಜ್ಯಾಳ್ 2.0 ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 7.8.22 ವೆರ್, ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಮ್ಹಾನ್ ಮನಿಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಟರರ್ಸ್, ಬಜಾಲ್ ಹಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲೀನಾ ಲೋಬ್ ಹಿಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪೀಂತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನವೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಬರೊಂವ್ಚೊ ಸ್ಫರ್ಧೊ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಹಾಣೆಂ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೊ. ದೇಡ್ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸುನ್, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ನೆಮಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಾಟಕಾಂಕ್ ರು 2000/- ಸಂಭಾವನ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಕ್ 1 – 5 ನಾಟಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ರು. 10,000 ಚೆಂಏಕ್ ಇನಾಮ್, 6-10 ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ರು.10,000/- ಆನಿ ರು. 5000/- 11 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸ್ಫರ್ಧಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ರು.10,000/- ರು, 5000/- ಆನಿ ರು 3000/- ಅಶೆಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂ. ಜಿಕುಲ್ಲೆ ನಾಟಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಖೆಳೊವ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಲೆಂ. ನಾಟಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ 10-10-2022. (ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ www.manddsobhann.org ಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಯಾ.)

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಬರೊವ್ನ್, ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ *ಆಜ್ಯಾಳ್ 2.0* ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಆಜ್ಯಾಳಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾತ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯೆಚಿ ವಳಕ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, ನಾಟಕಾಂತ್ ಭೊವ್ ಆದ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ಪದಾಂ ಆಸ್ಲಲಿಂ. ಮಾಗ್ಣೆಂ, ರಜಾರ್, ಸಂಬಂಧ್, ಪೊವ್ಲಿ ವೊಡ್ಚೊ ಖೆಳ್, ಚುಡೆತಿಚೊ ದಿವೊಡ್, ಗಿರ್ಗಿಟ್, ಏಕ್ ಮುಡೊ ತಾಂದು... ಅಸಲೆ ಖೆಳ್ ತರ್, ಖಾಣಾಂಚಿ ವಳಕ್ ದಿತಾಂ ದಿತಾಂ ಪಣ್ಸಾಚಿ ರೂಚ್ ಯಿ ದಿಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಯಿ ಆಸುಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಸಪ್ನಾ ಸಲ್ದಾಞ, ರೋಶನ್ ಕಾಮತ್, ರೊನಿ ಅರುಣ್, ಆಮ್ರಿನ್ ಸೊಜ್, ರೊಮಾರಿಯೊ ಪೀಂತ್, ಸವಿತಾ ಸಲ್ದಾಞ, ವ್ರೀಥನ್ ಪೀಂತ್, ಸಲೊನಿ ಸಲ್ದಾಞ, ಸಿಮೊನಾ ಸಲ್ದಾಞ, ಸೃಜನಾ ಮೊತಿ, ಸಂಜನಾ ಮೊತಿ, ಆರನ್ ಸೊಜ್, ರೊಯ್ಸ್ಟನ್ ಮೊಂತೇರ್, ಐಝನ್ ಲುದ್ರಿಗ್, ಪ್ರೇರಣ್ ಕ್ರಾಸ್ತ್ ಆನಿ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತ್ ಆಸುಲ್ಲೆ.

ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ರೈನಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನ್ ಹಿಚೆಂ ತರ್ ಕೀ ಬೊರ್ಡಾಚೆರ್ ಕೇತನ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನ್ ಆನಿ ಎಲ್ರೊನ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್ ಬೊಟಾಂ ಖೆಳಯ್ಲಿಂ. ಲೇಕ್ ಸಮ್ಜನಾ, ಗೊಡಾಚಿಂ ಸನ್ನಾಂ, ಗಾಂವಾಂತ್ ತೆರೆಂ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ಹಿಂ ಭೊವ್ ಆದ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ಗಾಯಾನಾಂತ್ ಸುನಿಲ್ ಮೊಂತೇರ್, ಅನಿಲ್ ಕುನ್ಹಾ, ಡಿಯೆಲ್ ಸೊಜ್, ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೇರ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ ತರ್, ಕಿಂಗ್ಸ್ಲೀ ನಜ್ರೆತ್, ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಮೊಂತೇರ್, ಜೀವನ್ ಸಿದ್ದಿ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಲೋಬ್, ರಾಹುಲ್ ಪೀಂತ್, ಆನಿ ಡೆಲ್ಟನ್ ಲೊಬಾನ್ ಗುಮ್ಟಾಂಚೆರ್ ಥಾಪಿ ದಿಲ್ಯೊ. ಗೊಂಯ್ ಸಾಂಡುನ್ ಆಯ್ಲಿ ಮಾಂಯ್, ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ಹೊ ತಾಂಡುಲೊ ಆನಿ ಖಡ್ಪಾನ್ ಖಡಪ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಗುಮ್ಟಾಂ ಪದಾಂನಿ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ವ್ಹಯ್ ಕೆಲಿಂ.

ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾಳ್ಯಾ ಪದಾಕ್ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತರ್, ಬನ್ನು ಫೆರ್ನಾಂದಾನ್ ತಾಳೊ ಬಸೊವ್ನ್, ಜೀವನ್ ಸಿದ್ಧಿ ಆನಿ ವರ್ಷಿತಾ ಫ್ಲೋರಾ ಹಾಣಿಂ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ರೆನೊಲ್ಡ್ ಲೋಬೊಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಥನ್ ಸೊಜಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ವೆದಿ ಸಜೊವ್ಣಿ ಬನ್ನು ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಆನಿ ಮನೀಶ್ ಪೀಂತ್, ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಂಚಿ ತರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಏಂಜಲ್ಸ್, ಪಡೀಲ್ ಆನಿ ಆವಾಜ್ ಸುರಭಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಂಚೊ. ಫೊಟೊ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ವಿಡಿಯೊ ರವೀನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಅಶೆಂ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಜ್ಯಾಳಾ ಗಮ್ಮತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626