ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಚೆಂ 249 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ 04-09-2022 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊರೊನಾ ವರ್ವಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲಲೆಂ 2019-20 ಆವ್ದೆಚೆಂ ಕಲಾಕುಲ್ ಪದ್ವೆ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಪದ್ವಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲಿ. ಹೆಚ್ ವೆಳಿಂ. ನಾಟಕ್ ಘರಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಚಿಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಿಂ. ಮಾಗಿರ್ ತಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಅನುವಾದ್ ಕರುನ್ ಮನೀಷ್ ಪಿಂಟೊನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮುಕ್ಕಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೊಂಬಿಲ್ವಾಡಿ ನಾಟಕ್ ಮಾಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಎಲ್ರೊನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೆಂ ಮನಾಕರ್ಷಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಹಿಟ್ಲರ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಬೊಂಬಿಲ್ವಾಡಿಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಮಧೆಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಹಾಶ್ಯಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲೊ. ಅಪ್ರೂಪಾನ್ ಅವ್ವಲ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಜಾಲಿ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಬುಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಬುಕ್ ಕರುಂಕ್ - 8105 22 6626 / 6364 02 2333/ 9741 60 1401.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Contact Us

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626