ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ  ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಕ್ 21 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ. 2022 ದಶೆಂಬ್ರ್ 04 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 252 ವಿ ಮಾಂಚಿ ಚಲ್ಲಿ.  ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನವೊ ನಾಟಕ್ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಇನಾಮಾಂ ದಿಲಿಂ. ಫಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ  `ಎಮ್ಮಾವ್ಸ್’ ನಾಟಕಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ರು 10,000/- ಆನಿ ಮಾನಾಚೆಂ ಫಳೆಂ ದಿಲೆಂ ತರ್, ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ `ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್’ ನಾಟಕಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಾಕಾ ರುಪಯ್ 5000/- ಆನಿ ಮಾನಾಚೆಂ ಫಳೆಂ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಸ ನಾಟಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆಸುನ್ ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ರು 2000/- ಮಿನತೆ ಭಾತೆಂ ದಿಲೆಂ. ನಾಟಕಾಂಚಿ ವರವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್ – ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರ್ ಆನಿ ಫಾ. ಜೊಸಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ. ತಾಂಕಾಂಯ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಖ್ಯಾತೆಚೊ ಯುವ ಕಲಾಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ.  
 
ಮಾಗಿರ್ ಅರುಣ್ ದಾಂತಿ ಆನಿ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ ಭಾಭಾವಾಂನಿ 252 ವಿ ಮಾಂಚಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಶೈಲೆರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ.  ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರ್, ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜ, ಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ ಪೆರಿ, ಗ್ರೇಶನ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ರಚ್’ಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಜಾಂಟ್ಯಾ ತಶೆಂ ನೆಂಟ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ಎರಿಕ್ - ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರ್, ಅರುಣ್ ದಾಂತಿ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್-ರೂಪಾ ಮಹಾದೇವನ್, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ, ಅನಿಲ್ ಡೆಸಾ, ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಪಿರೇರಾ, ಅಮನ್ ದಾಂತಿ, ಆಲನಿ ದಾಂತಿ, ರೈನಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೇರೊ ಆನಿ ಡಿಯೆಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಧಲಯ್ಲಿಂ. ಸುನೀಲ್ ಆನಿ ಸಿಮೋನ್ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾ 13 ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರಾಂಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಆನಿ ಮೊಟ್ವ್ಯಾ ವಳ್ಕೆ ಸಮೇತ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೆಡ್ಲಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ಪದಾಂಕ್ ಉಡ್ತಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸ್ನೇಹಿತ್, ಗ್ಲೆನಿನಾ, ಸಂದೀಪ್ ಆನಿ ರೆಮೊನಾಚೆ ನಾಚ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಬಿಂದಾಸ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಶ್ಯಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.  ಹ್ಯೆ ವೆದಿರ್ ದಾಂತಿ ಭಾಭಾವಾಂನಿ ಎರಿಕ್ ಆನಿ ಜೊಯ್ಸ್ ಒಝೇರಿಯೊಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾ ಮುದಿಯೊ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಮೆಡ್ಲಿಕ್ ವಾಪರ್ಲಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಏಲಮ್ ಕರುನ್ ಜಮಯಿಲ್ಲೊ ರು 25,000/- ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲೊ. ಹಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ರೊಯ್ಸ್ಟನ್ ಪ್ರಭು ಉರ್ವಾ ಹಾಣೆಂ ಜಿಕುನ್ ಘೆತ್ಲಿಂ.
 
ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ರೋಶನ್ ಬೇಳಾ, ಸಂಜೀತ್, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಾಚ್ಯಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕನ್ನಾಂ ಘಾಲಿಂ. 
 
ಆಸ್ಟಿನ್ ರೋಚ್ ಆನಿ ಹಿಲ್ಮಾ ರೋಚ್ ಚರಿಶ್ಮಾ ಹೊಟೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆಚೆ ಮ್ಹಾ ಪೋಷಕ್ ಆಸುನ್, ದಾಂತಿ ಭಾಭಾವಾಂಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ತೆಂಕೊ ದಿಲ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626