6-11-22, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ : ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣೆಂ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ 18 ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಯೊಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸಾಕ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲಲ್ಯಾ 251 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. ಶ್ಹೆಲೊ, ಝೆಲೊ, ಫಳಾಂ, ಮಾನ್ ಪತ್ರ್, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ, ಆನಿ ರು 50,000/- ಆಟಾಪ್ಚೊ ಹೊ ಮಾನ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ನೆಲ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ದುಬಾಯ್ ಹಾಣೆಂ ವೆದಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಕೆಲೊ.

ಪುರಸ್ಕಾರಾವಿಶಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ವಾಲ್ ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದೊ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಐವಜ್ ದೊಡೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂನಿಯ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ.

ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. ವೆದಿರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲೆ. ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ 251 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಆಪೊಲಿನಾರಿಸ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ವರಶ್ರೀ ಗೊಂಯ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ರಮಾನಂದ್ ರಾಯ್ಕರ್ ಆನಿ ವಾಂಗ್ಡಿ – ಸೋನಾಲಿ ಪೆಡ್ನೆಕರ್, ಸಂದೇಶ್ ಕುಂಡಾಯ್ಕರ್, ದೀಪ್ತೀ ಕುಂಡಾಯ್ಕರ್, ಯೋಗಿತಾ ವೆರ್ಣೆಕರ್, ಶೈಲೆಶ್ ಸಾಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್, ಶಯನಿ ಸಾಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರ್ಲೆಕರ್, ಮಂಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಯೆ, ರಾಜು ಪರಬ್, ನವ್ಸೊ ನಾಯಕ್, ಅತುಲ್ ಪರಬ್, ಧಿಗೇಶ್ ಆಂಗ್ಲೊ, ಜಿತೇಂದ್ರ ತಾಂಡೆಲ್, ಸಾಯ್ರಾಜ್ ಕೇರ್ಕರ್, ಆದಿ ವೆರ್ಣೆಕರ್, ಗೌರಿಶ್ ವೆರ್ಣೆಕರ್ ಹಾಣಿಂ `ಗೀತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೆಂ’ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626