ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಚೆಂ 254 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ 05.02.23 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಕಾರ್ಲೊ, ಯುಎಸ್ಎ ಹಾಣಿಂ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ನತಾಲಾಂ ಖೆಳ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಿಂ. ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಉತ್ತೀಮ್ ವಿಡಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ರು. 25,000/- ಬಹುಮಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ ತರ್, ನತಾಲಾಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಾರ್ ಚಡ್ ವೀವ್ಸ್ ಜೊಡುಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ ರು. 5000 ಜೊಡ್ಲೆ. ಸಾಂಗಾತಿ ವಾಮಂಜೂರ್ ಆನಿ ಸ್ಟಾರ್ & ಬೆಲ್ಸ್ ನಿಡ್ಡೆಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಯಿ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೊಲ್ಲಾ ಮಂಗ್ಳುರ್, ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೆಲರಾಯ್ ಆನಿ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ವೆದಿರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ.

ಮ್ಹೊಂವಾಳ್ ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಆನಿ ಕಿಶೋರಿ ಆಮೋನ್ಕರ್ ಆನಿ ಡಾ. ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಹಾಂಚಿ ಶಿಸ್ ಡೊ. ಶಕುಂತಲಾ ಭರ್ಣೆ ಹಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಗೀತ್ ಶಕುನ್ ಪಣಜಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ `ಗೊಮ್ಟೆ ಗೊಂಯ್ ಹೊರಾಯ್ತಾ’ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಭರ್ಣೆ ಸವೆಂ ಪ್ರವಣ್ ಹೆಡೆಚೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಲೊಕಾಮನಾಂ ಜಿಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ.

ಸಂಗೀತಾಂತ್ ವಿಷ್ಣು ಶಿರೋಡ್ಕರ್ (ಕೀ ಬೋರ್ಡ್), ಸುರ್ಜಿತ್ ಥಲಿ (ತಬ್ಲಾ), ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಮೋನ್ಕರ್ (ಆಕ್ಟೊಪ್ಯಾಡ್) ಆನಿ ರಸೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ (ಗಿಟಾರ್) ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಮಾನಸಿ ವಾಲ್ವೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626