ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆಚೆಂ 255 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ 05-03-2023 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಫಾಮಾದ್ ನಟ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಸಂಘಟಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಣೆಂ ಕಳವ್ಣ್ಯೊ ದಿಲ್ಯೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ. ದೊ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾಂವ್ ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ `ಗೀತ್ ಜಿವಿತಾಚೆಂ’ ನಾಟಕಾಚೆಂ 13 ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಆನಿ ಝಿನಾನ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜ ನೀನಾಸಮ್ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲೆಂ ತರ್, ಲೆಸ್ಟರ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ,. ಸಂಗಿತಾಂತ್ ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಮತಾಯಸ್ ತಶೆಂಚ್ ವೆದಿ ಸಜವ್ಣೆಂತ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ದಿಲೊ.

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626