"ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ವರುಂಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ನವೆ ಸೊಜೆರ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಕಲೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಮಿ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಮಿನತೆಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ತುಮ್ಚಿ ಶ್ಯಾತಿ ದಾಕೊವ್ನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಯ್ರ್ ಪಾವಾ. ದುಡು ಆಸುಂ ವಾ ಆಡ್ಚಣ್ ಆಸುಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ನಿರಂತರ್ ಭಾಶೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರೀತ್ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ" ಮ್ಹಣ್ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆ ಮಾಯ್ 07 ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲಲ್ಯಾ ಧಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಫವಾರೊ ರಜೆ ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ.

ಹ್ಯೆ ವೆದಿರ್ 3 ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರು 2000/- ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲೆಂ. ನಾಟಕ್ ವಿಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನೊರಾ ನಿರಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಬೊಂದೆಲ್, ಗಾಯಾನ್ ವಿಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಡೆನಿಸ್ ಕಾರ್ಲೊ, ಬಸ್ರಿಕಟ್ಟೆ ಆನಿ ನಾಚ್ ವಿಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ರಿಶಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ವಾಮಂಜೂರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಶಿಬಿರ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ಸಿಮೊನ್ ಡಿಸೋಜ, ಇಜಯ್ ಹಿಕಾ ರು 3000/- ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲೆಂ. ಶರಲ್ ಸಿದ್ದಿ ಹೊನ್ನಾವರ್, ಸೃಜನಾ ಮತಾಯಸ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಆನಿ ಅಮಾಬೆಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ದೆರೇಬೈಲ್ ಹಾಣಿಂ ಶಿಬಿರಾಂತ್ಲೆ ಆಪ್ಲೆ ಆನ್ಬೋಗ್ ಉಚಾರ್ಲೆ. ಆಸ್ಟನ್ ಜೋಶುವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಂಕೆ ಸಂಕೆ ಸಾಂಗ್ಲೆ ತರ್ ರಿತಿಕಾ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ 41 ಸಮುದಾಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಶಿಬಿರಾಚ್ಯಾ ತರ್ಭೆತ್ ದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 28 ವೆರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್‌ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಯೋಗ, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್‌, ಸಂದರ್ಶನ್‌, ಆನಿ ಐಚ್ಛಿಕ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ನಾಚ್‌, ನಾಟಕ್‌ ಆನಿ ಗಾಯನ್‌ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲಿ. ವಿವಿಧ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೆ ಮ್ಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಆಯಾಮಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರೂಪಣ್, ಟಿವಿ ಸಂದರ್ಶನ್ ಆನಿ ವೆದಿ ಉಲೊವ್ಪಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತಾ ದಿಲಿ. ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಶಿಬಿರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿಶೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಎಡ್ರಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಜರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂ ಥಾವ್ನ್ 257 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ 'ಫವಾರೊ' ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲಲೆ ನಾಚ್ ಆನಿ ಗಾಯಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ. ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್, ವಿಕಾಸ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣೆಂ ದಿಗ್ದರ್ಶಿಲ್ಲೊ ‘ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಪಣಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ.

ಗ್ರೇಶನ್ ಆರಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಇಲೈನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಿಮೊನ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಡೆನಿಶಾ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಶರ್ವಿನ್ ಪತ್ರಾವೊನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ, ಉಡ್ಪಿ, ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ, ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್‌ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ, 7 ವಿ ಥಾವ್ನ್ 10- ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಫವಾರೊ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲೆಂ. ಮಾಂಡ್‌ ಸೊಭಾಣ್‌ 1999 ಥಾವ್ನ್‌ ಅಸಲಿಂ ರಜೆ ಶಿಬಿರಾಂ ಮಾಂಡುನ್‌ ಹಾಡಿತ್ತ್‌ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಂತುಂ ತರ್ಬೆತ್‌ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಆಜ್‌ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್‌ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾದರ್ ಕಲಾ ಶೆತಾಂನಿ ವ್ಹಡ್‌ ನಾಂವ್‌ ಕರುಂಕ್‌ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO ALBUM Click here


 

You are the new soldiers of Konkani: Michael Dsouza at conclusion ceremony of Favaro Holiday Camp

At the conclusion ceremony of the Favaro Holiday Camp, NRI businessman Michael Dsouza praised Mandd Sobhann for preparing new soldiers to take Konkani to new heights. He lauded the hard work of the campers and the efforts of their parents and encouraged them to achieve greater heights in life utilizing their talents. He also spoke about Mandd Sobhann's dedication to serving the Konkani language despite financial conditions and urged for support.

The 10-day holiday camp “Favaro” (Fountain) was held at Kalangann and trained 75 chosen children of 7th to 10th standard hailing from various districts in yoga, Konkani Language & culture, MC, interviewing and optionally in dance, drama and singing. Various great personalities visited and inspired the children. They were introduced to the various aspects of the Konkani language and culture. They were also trained in compering, TV interviews and public speaking.

Best campers from 3 sections each received a cash prize of Rs 2000 and certificate. Anora Niral Dsouza, Bondel from Dramatics, Sathvik Denis Carlo, Basrikatte from Singing and Rishal Monteiro, Vamanjoor from Dance sections were chosen. Simone Dsouza, Bejai was chosen as the overall best camper and received a cash prize of Rs. 3000 and certificate. Sharal Siddi, Srujana Mathias and Amabel Dcunha shared their experience. Ashton Joshua D’Souza recited the Konkani numbers while Ritika Rodrigues recited the 41 Konkani communities.

Mandd Sobhann Gurkar & Camp director Eric Ozario, President Luvi Pinto, Secretary Kishore Fernandes and Adrin Dsouza were present on the dias. Trainers and donors were facilitated on the occasion.

Later, the camp students presented the 257th Monthly Theatre, “Favaro”. They presented the songs and dance learnt at the camp. The Drama group played “Ambya Rukar Ponnos” (Jackfruit on Mango Tree), penned by Arun Raj Rodrigues and directed by Vikas, Kalakul. While Gration Aranha & Elain Fernandes compered the stage function, Simone Dsouza & Denisha Dsouza anchored the cultural segment. Sharwin Patrao thanked everyone.

Mandd Sobhann has been conducting such holiday camps regularly since 1999, and students trained in these camps have gone to achieve great success in Konkani and various other fields.

PHOTO ALBUM Click here

 

 

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap | Contact

Copyright ©2015 www.manddsobhann.org. Powered by

Mandd Sobhann
Kalaangann,
Makale, Shaktinagar,
Mangalore - 575016
Email: [email protected]
Mobile:8105226626